Актуални Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ НА ОБХОДЕН ПЪТ БЕРКОВИЦА

На 3 септември 2014 г. в заседателната зала в присъствието на Областния управител г-жа Нина Петкова и Зам. кмета Радослав Найденов бе подписан Акт Образец 2 а за откриване на строителна линия на обходен път Берковица. С откриването й започва да тече срокът за строителство на пътя.

След откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво предстои подписване на Акт Образец 5 за уточняване и съгласуване на строителен терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основни репери на строежа на участъци, във възможно най-кратък срок. Възложител на изпълнение на обект: „ЛОТ 18, „Транзитни пътища V“, втори етап на строителство: Участък :Път II-81 „Обход на гр. Берковица“ от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900“ е Агенция „Пътна инфраструктура“ София. Изпълнител е Сдружение „Алпине-Пим“ с водещ партньор „Пътинженеринг М“ ЕАД Монтана.