Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО ЗАМФИРОВО

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО ЗАМФИРОВО

На 24.08.2021 г. се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строеж „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“, изпълняван в рамките на проект „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0120-C01 от 16.05.2019 г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Бенефициент по проекта е Община Берковица. Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „ТИДЕКС“ ЕООД, а фирмата, упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Проектант на обекта е фирма „ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД. Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 164 838.45 лв. без ДДС.
Проектът е на обща стойност 358 495.37 лева, от които 304 721.07 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 53 774.30 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Основната цел на проекта е да се подобри жизнената среда, условията за живот и инфраструктурата за отдих и възстановяване в две населени места на територията на община Берковица – град Берковица и село Замфирово.