Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ СПОРТНА ЗАЛА

Подписване Акт образец 2

На 23.06.2023 г., в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”. Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е ДЗЗД „КС-Берковица“, фирмата упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ВЕДИПЕМА“ ЕООД. Авторски надзор на обекта ще упражнява фирма „АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА“ ЕООД.