Актуални Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_5102Днес в присъствието на Ася Велиславова, ВрИД Кмет на Община Берковица и Радослав Найденов, зам.- кмет на община Берковица бе подписан Акт за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица.“ Дейностите по строително-монтажните работи стартираха от ул. „Заряница“.

Проектът е иницииран, разработен и спечелен по време на мандат 2015 г. – 2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, IMG_5104подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. В мандата са разработени и спечелени проекти на обща стойност над 36 милиона лева. Строително-ремонтните дейности по проекта започват от днес, 29.10.2019 г. след спазване на всички законови процедури за неговата реализация. След провеждането на обществената поръчка и сключване на договор с изпълнителя, правилата на проекта изискваха извършване на последващ контрол от държавата чрез Държавен фонд земеделие. IMG_5105Държавният орган – Държавен фонд земеделие проведе последващ контрол в продължение на повече от 2 месеца и половина, като през това време Общината нямаше законова възможност да започне изпълнението на СМР. След получаване на писмо за потвърждаване законността на обществената поръчка трябваше в десет дневен срок преди откриване на строителната площадка да бъде уведомена Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр. Монтана за започване на строително-монтажните работи.

Улиците, които ще бъдат ремонтирани са: ул. „Заряница“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенярска“,  ул. „Даме Груев“, ул. „Тимок“, ул. „Мусала“ и в село Бързия ще се ремонтират  ул. „Артец“ и ул. „Ком“.

Стойността на договора е 1 845 496,95  лева /Един милион осемстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин деветдесет лева и 95 ст./ без ДДС или 2 214 596,34 /Два милиона двеста и четиринадесет хиляди и петстотин  деветдесет и шест лева и 34 ст./с ДДС. Фирмата-изпълнител на ремонтните дейности е „ВДХ“ АД, гр. София.

Дейностите по проекта са: Преасфалтиране на улиците, обект на договора, подмяна на тротоарите на реновираните улици, подмяна на знаците, както и нова пътна маркировка.

Общо по проекта ще се рехабилитират и реконструират 3404 л.м. от общинската улична мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м тротоари в двете населени места.