Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ОБЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДЕЩА КЪМ АТРАКЦИИ В ПАРК „ЗДРАВЕЦ“, ГРАД БЕРКОВИЦА, ЕТАП II“

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ЗА ОБЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДЕЩА КЪМ АТРАКЦИИ В ПАРК „ЗДРАВЕЦ“, ГРАД БЕРКОВИЦА, ЕТАП II“

00011На 17.06.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строеж „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“, изпълняван в рамките на проект „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006-0120-C01 от 16.05.2019 г., процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На срещата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам. – кмет на Община Берковица, Галина Борисова – инвеститорски контрол на обекта, Моника Михайлова – специалист „Кадастър“, Паулина Харалампиева – ръководител на проекта, инж. Пламен Захариев – Управител на „ИСИ 09“ ООД, Александър Василев – Управител на „АВ БИЛД“ ЕООД и Вяра Колова – представител на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Бенефициент по проекта е Община Берковица. Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „АВ БИЛД“ ЕООД, а фирмата, упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Проектант на обекта е фирма „ИСИ 09“ ООД. Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 180 773.84 лв. без ДДС. В парк „Здравец“ се предвижда подмяна на съществуващата настилка, изграждането на осветление, както и изграждане на фитнес на открито. Площта на намеса в имота е около 1200 м2 и е идентифицирана като II-ри етап от ремонтните работи. Предвижда се направа на две свързващи алеи към улица „Опълченска” с цел подобряване на достъпа до главната алея водеща към атракцията. Предвижда се направа на рампи преодоляващи съществуващите стъпала и изграждане на водопровод за захранване с вода на питеен фонтан и захранване на градински вентили за поливане на зелените площи. Ще бъдат обособени два нови цветарника, облицовани с плочи обрязан гнайс. Алеята ще се освети с ЛЕД осветителни тела, а също така се предвижда доставка и монтаж на 37 броя пейки, обособени в кътове за отдих. За основна настилка по алеята се предвиждат бетонови павета „Бехатон“.

Проектът е на обща стойност 358 495.37 лева, от които 304 721.07 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 53 774.30 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Основната цел на проекта е да се подобри жизнената среда, условията за живот и инфраструктурата за отдих и възстановяване в две населени места на територията на община Берковица – град Берковица и село Замфирово.