Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“, БЛ.27, БЛ.28, БЛ.29 И БЛ.30

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“, БЛ.27, БЛ.28, БЛ.29 И БЛ.30

На 17.08.2022 г. от 11:30 ч., в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30, УПИ I, кв. 9, по плана на гр. Берковица ПИ 03928.510.20“, изпълняван в рамките на проект проект BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица. Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „СТРОЙ ПРОЕКТ” ДЗЗД , а фирмата упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ПЕШЕВ“ ЕООД. Авторски надзор на обекта ще упражнява фирма „ДЕНЕФ“ ЕООД. Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 511 336,44 лв. с ДДС. Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, както и подобри комфорта и енергийните характеристики на сградата. Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.