Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ

На 09.04.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение по  проект„Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица”, финансиран съгласно договор №12/07/2/0/00441/10.11.2017 г. с ДФЗ, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Изпълнител на строително-монтажни работи на обектите е „Хидрострой“ АД с подизпълнител „ВДХ“ АД. По проекта се предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, както следва: Обособена позиция №1:Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица с подобекти: № 1: път MON 2008 – II-81 – Бързия – III-812 , Участък от км 0+000.00 до км 1+842.97; № 2: път MON 1091 с. Слатина – граница община Вършец, участък от км 3+900 до км 5+600 № 3: път MON 1012/II-81, Берковица-Благово/Боровци/-III-815 от км: 0+000 до км: 1+870 № 4: път MON 2002 ул. Котеновско шосе – разклон за язовир, от км 0+000 до км 3+515“ №5: път MON 1013 III-815 – Гаганица – Котеновци – Черешовица, участък от км 0+000 до км 4+790 Обособена позиция №2: Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища в община Берковица Път MON1001 – участък в гр. Берковица по ул. „Бук“ от км 3+260 до км 3+845.19. Общата стойност на проекта е 5 831 606,44 лева.

На срещата присъстваха Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, инж. Никола Димитров – проектант „ДЗЗД Пътища – Берковица“, инж. Николинка Рашкова-Каменова – строителен надзор „Интер Консулт“ ЕООД гр. София, Живко Недев – Представител на фирма „Хидрострой“ АД, инж. Иван Георгиев – специалист „Кадастър“, Яни Каменов – специалист „Инвеститорски контрол“, Мария Винарова – мл.експерт „Обществени поръчки“.

Сългасно договора, на участъци от общинските пътища на територията на община Берковица в урбанизираната територия ще се извърши ремонт на тротоарните настилки.Предвижда се на всеки участък/участъци от съответната обособена позиция изграждане на телекомуникационен колектор. Инвестиционния проект включва изграждане на защитни тръби и защитни шахти, положени в подземна инфраструктура.Специфичните цели са свързани с: Подобряване на транспортно експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка за осигуряване условия на безопасност на движение, комфорт на пътуващите, отводняване на пътищата-Увеличаване привлекателността на Община Берковица, като качествено място за живот и развитие на бизнеса; Доближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.