Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ

watermarked-IMG_7198На 29.06.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица“, с подобекти ул. „Артец“ и ул. „Ком“ в село Бързия по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. На срещата присъстваха зам.-кметът на Община Берковица Спаска Георгиева, инж. Николай Димитров – проектант „ДЗЗД Пътища – Берковица“, инж. Христо Василев – Представител на фирма „ВДХ“ АД, инж. Иван Георгиев – Специалист „Кадастър“, Яни Каменов – Главен специалист „Инвеститорски контрол“, Борислава Йорданова – Главен специалист „Инвеститорски контрол“, Мария Винарова – Мл.експерт „Обществени поръчки“. Улиците, включени в проекта, са: ул. „Заряница“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Кестенярска“,  ул. „Даме Груев“, ул. „Тимок“, ул. „Мусала“, и  ул. „Артец“ и ул. „Ком“ в село Бързия. Стойността на проекта е 1 845 496,95  лева без ДДС или 2 214 596,34 лева с ДДС. Фирмата-изпълнител на ремонтните дейности е „ВДХ“ АД, гр. София. Дейностите по проекта са: Преасфалтиране на улиците, обект на договора, подмяна на тротоарите на реновираните улици, подмяна на знаците, както и нова пътна маркировка. Общо по проекта ще се рехабилитират и реконструират 3404 л.м. от общинската улична мрежа, представляващи 21 855 кв. м. площ, както и 3085 кв. м тротоари в двете населени места.