Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ

Лога ЕС, Община Берковица и Региони в растеж

На 01.10.2021 г. от 13:30 ч. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3 и 03928.510.3.4“, изпълняван в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ по Административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0043-C02 и № РД-02-37-80/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор  BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЙ-ПРОЕКТ БЕРКОВИЦА“, а фирмата упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ПЕШЕВ“ ЕООД. Проектант на обекта е фирма „КВАДРАНТ“ АД. Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 397 725.95 лв. без ДДС.

Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, както и подобри комфорта и енергийните характеристики на сградата. Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.