Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ

Община Берковица

На 13.10.2021 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне строителна линия и ниво на строеж: “Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица”, изпълняван по проект “Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0082-С02 от 09.05.2019 г., по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт “Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“
На срещата присъстваха Атанас Георгиев – Зам. – кмет на Община Берковица, Галина Борисова – инвеститорски контрол на обекта, Моника Михайлова – специалист „Кадастър“, Илияна Николова-Пенчева – ръководител на проекта, инж. Константин Йоцов – представител на „ШЕФЛЕР ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД (авторски надзор) ООД, Илия Игнатов – Управител на „БИЛД-ТРАНС“ ДЗЗД (строител) и инж. Благой Иванов – представител на „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (строителен надзор).
СМР – 94 538,80 лв. без ДДС. С проекта се предвижда изграждане на мултифункционална спортна площадка с едно малко комбинирано игрище – за футбол и волейбол в гр. Берковица. Общата цел на настоящия проект в Община Берковица е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на интелектуалното ниво и физическо възпитание на местното подрастващо население.
Проектът е на обща стойност 95 538,80 лева, от които: 81 207.98 лева от Европейския съюз чрез ЕЗФРСР и 14 330.82 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.