Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ В Ж.К. “ИЗГРЕВ”

среща със строителя за откриване на строителната площадка ПО ПРОЕКТ В Ж.К. "ЗАРЯНИЦА"

На 27.07.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект “Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл. 10 и бл. 11, УПИ IV, кв. 1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.278”, изпълняван в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0038-C02 и № РД-02-37-63/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица.
Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е СЕТАТЕХ ЕООД, а фирмата упражняваща строителен надзор по време на строителството е „ПЕШЕВ“ ЕООД. Авторски надзор на обекта ще упражнява фирма „ДЕНЕФ“ ЕООД. Стойността на договора за изпълнение на СМР на обекта е в размер на 934 001.77 лв. с ДДС.
Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление, както и подобри комфорта и енергийните характеристики на сградата. Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица, като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.


Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.