Актуални Новини, Новини

ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ПО ПРОЕКТ

IMAG3717На 21.02.2020 г. в сградата на Общинска администрация – Берковица се подписа Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на обект “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“, изпълняван в рамките на проект № BG16RFOP001-2.002-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр.Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН №BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони-2“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а партньор е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

IMG_5702На срещата присъстваха Венцислав Райков – Директор на РД „ ПБЗН“ Монтана, Милен Кунев – инспектор „ДПК и ПД“ при „ПБЗН“ Берковица, Цветелин Димитров – Началник на РС „ПБЗН“ Берковица, инж. Мая Горанова – ръководител на проекта, инж. Иван Георгиев – специалист „Кадастър“, Галина Борисова – инвеститорски контрол на обекта и Пенка Бъзовска – Технически ръководител на обекта.

Изпълнител на строително-монтажните работи на обекта е „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД.

IMG_5700Общата стойност на проекта е 682 229.49 лева, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 579 895.08 лева и Национално финансиране сума в размер: 102 334.41 лева. Главната цел на проекта е да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна публична инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.