Архив

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по мярка 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ по мярка 322 “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по обособени позиции:

обособена позиция 1: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Александровска” гр. Берковица

обособена позиция 2: “Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска” гр. Берковица

 

Техническите проекти могат да бъдат разгледани на място в сградата на Общинска администрация Берковица, стая 208.

 

 

1. Решение

2. Обявление

3. Документация за участие

4. Образци

5. Количествени сметки

6. Решение за промяна

7. Въпроси и орговори