Архив

Открита Процедура

Предоставяне на краткосрочен банков кредит-овърдрафт на Община Берковица с максимален размер до 100 000 (сто хиляди) лева, който ще бъде погасен до 25.12.2014 година, при спазване на задължителните максимални условия по Решение № 992, Протокол 42 от 30.04.2014г на ОбС-Берковица и съгласно настоящите условия на Възложителя и изискванията в одобрената Техническата спецификация.

 

1. Решение

2. Обявление

3. Документи за участие

4. Протоколи

5. Решение за избор на изпълнител