Актуални Новини, Новини

ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА

Във връзка с писмо с вх.№ И – 1626/29.10.2020 година от Изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева, изпратено до всички кметове на общини, относно проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията /ЗВиК/, е изготвено и изпратено в указания срок до НСОРБ становището на Общински съвет – Берковица.

С Решение № 211 от Протокол № 10/13.04.2020 г. Общински съвет – Берковица категорично възрази срещу предварителния проект на ЗВиК по отношение подхода на управление на ВиК системите, като заяви, че е против задължително окрупняване на обособените територии, автоматично прекратяване на сключените договори от кметовете на общини с местните ВиК оператори, задължително предоставяне на общинските ВиК съоръжения на новата Асоциация по ВиК и отнемане на общинските съвети с общински ВиК дружества правомощията на Асоциации по ВиК.

Националното сдружение на общините в Република България също възрази срещу предварителния законопроект.

Въпреки това обаче, видно от публикувания проект на ЗВиК на Портала за обществени консултации на 26.10.2020 г. e, че становището на НСОРБ, и в частност на Общински съвет – Берковица, не е взето предвид. В доклада към цялостната предварителна оценка на въздействието като мотив за неприемане на становището на НСОРБ е посочено единствено, че Консолидацията осигурява условия за икономия от мащаба при предоставяне на ВиК услугите и безспорна тенденция в рамките на Европейския съюз“.

За Общински съвет – Берковица остава неясно по какъв начин консолидацията ще осигури условия за икономия от мащаба при предоставяне на ВиК услугите и коя е безспорната тенденция в рамките на Европейския съюз.

Не са налице нито конкретни факти, нито анализи, доказващи необходимостта от задължително окрупняване на обособените територии.

Считаме, че се спекулира в публичното пространство с факта, че на територията на Европейския съюз е налице консолидация на ВиК дружествата и че липсата на такава в България е причината да не се финансират по европейски проекти и програми общините и асоциациите по ВиК, заради тези общини, които имат желание и възможност да съществуват самостоятелно.

Приложено, публикуваме отрицателно становище и Решение № 452 от Протокол № 22/30.10.2020 г. на Общински съвет – Берковица по проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван на Портала за обществени консултации на 26.10.2020 г.

Становище

Решение №452