Отчети

Отчети

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2023 Г. – приет с реш. 239/прот. 11 от 28.06.2024 г.

***

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приета с реш. 1504/прот. 73 от 28.07.23г.

***

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2023 ГОДИНА, ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2024 ГОДИНА И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА – приет с реш. 65/прот. 5 от 26.01.2024 г.

ДОКЛАД ЗА  ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА през изминалата 2022 година, план-програма за 2023 година и мерки за подобряването на дейността – приет с реш. 1320/прот. 64 от 27.01.2023г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА през изминалата 2021 година, план-програма за 2022 година и мерки за подобряването ù – приет с реш. 926/прот. 45 от 28.01.22г.

***

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА МАНДАТ 2020-2023 г.” за 2022 г. – приет с реш. 1321/прот. 64 от 27.01.23 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА МАНДАТ 2020-2023г.” за 2021 г. – приет с реш. 981/прот. 47 от 25.03.2022 г.

***

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. – приет с реш. 89/прот. 5 от 26.01.2024 г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2022г. до 31.12.2022 г. – приет с реш. 1323/прот.
64 от 27.01.2023г.

***

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2022 г.– приета с реш. 1394/прот.62 от 24.03.2023г.

***

ОТЧЕТ НА “ОБЩИНСКИ ПАЗАР 99” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 г. ДО 31.03.2024 г. – приет с реш. 195/прот. 9 от 26.04.2024 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “ОБЩИНСКИ ПАЗАР 99” ЕООД ЗА 2023 ГОДИНА – приет с реш. 107/прот. 6 от 19.02.2024 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. на “Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица – приет с реш. 1402/прот. 69 от 26.04.23г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021г. на „Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица – приет с реш.1020/прот. 50 от 27.05.22г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020г. на “Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица – приет с реш. 641/прот. 32 от 28.05.21г

***

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 г. ДО 31.03.2024 г. НА “ВиК-Берковица – приет с реш. 194/прот. 9 от 26.04.2024 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА “ВиК-Берковица” ЕООД ЗА 2023 г. – приет с реш. 138/прот. 8 от 29.03.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 г. ДО 30.09.2023 г. на “ВиК-Берковица” ЕООД – приет с реш. 44/прот. 3 от 08.12.23 г.

ОТЧЕТ ЗА 2022 г. на “ВиК-Берковица” ЕООД – приет с реш. 1401/прот. 69 от 26.04.23г.

ПИСМЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВиК – Берковица“ ЕООД за ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 31.12.2021г. – приет с реш. 1023/прот. 50 от 27.05.22г.

***

ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР гр. Берковица – приет с реш. 219прот. 10 от 31.05.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА – приет с реш. 122/прот. 6 от 19.02.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРКОВИЦА ЕООД гр. БЕРКОВИЦА за 2022 г. – приет с реш. 1432/прот. 70 от 26.05.23г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРКОВИЦА ЕООД гр. БЕРКОВИЦА за 2021 г. – приет с реш. 1021/прот. 50 от 27.05.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 2020г. – приет с реш. 642/прот. 32 от 28.05.2021г.

***

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “МБАЛ – БЕРКОВИЦА’ ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 г. ДО 31.03.2024 г. – приет с реш. 196/прот 9 от 26.04.24 г.

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.23 ГОДИНА – приет с реш. 229/прот. 11 от 28.06.24 г.

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.22 ГОДИНА – приет с реш. 1433/прот. 70 от 26.05.23 г.

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА – приет с реш. 1022/прот.50 от 27.05.22г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2023 г. – приет с реш. 66/прот. 5 от 26.01.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2022 г. – приет с реш. 1360/прот. 68 от 24.03.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2021г. – приет с реш. 982/прот. 47 от 25.03.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2020г. – приет с реш. 588/прот. 31 от 23.04.2021г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА с ОЛД – гр. БЕРКОВИЦА за 2023 година – приет с реш. 175/прот. 9 от 26.04.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА с ОЛБ – гр. БЕРКОВИЦА за 2020 година – приет с реш. 684/прот. 33 от 25.06.2021 г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА – приет с реш. 108/прот. 6 от 19.02.2024 г.

ОТЧЕТ на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2021 г. – приет с реш. 956/прот.46 от 25.02.22г.

ОТЧЕТ на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020 г. – приет с реш. 591/прот. 31 от 23.04.21г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАД БЕРКОВИЦА ЗА 2023 ГОДИНА. ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА – приет с реш. 67/прот. 5 от 26.01.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – БЕРКОВИЦА за 2022 година – приет с реш. 1363/прот. 68 от 24.03.2023 г.

OTЧÈT ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – Берковица за 2021 годинаприет с реш. 983/прот. 47 от 25.03.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – Берковица за 2020 годинаприет с реш. 590/прот. 31 от 23.04.21г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ БЕРКОВИЦА” ЕООД за периода 01.01.2024-30.04.2024 г. – приет с реш. 223/прот.10 от 31.05.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – БЕРКОВИЦА” ЕООД през 2023 г. – приет с реш. 140/ прот. 8 от 29.03.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – БЕРКОВИЦА” ЕООД през 2022 г.приет с реш. 1361/прот. 68 от 24.03.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – БЕРКОВИЦА” ЕООД през 2021 годинаприет с реш. 925/прот. 45 от 28.01.2022 г.

***

ОТЧЕТ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – гр. Берковица през 2023 г. – приет с реш. 212/прот. 10 от 31.05.2024 г.

***

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА (2021 – 2027 г.) ПРЕЗ 2021 г. – приет с реш. 1285/прот. 62 от 22.12.22г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2021 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Берковица, включително на мерките за предотвратяване , намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана – приет с реш. 1264/прот. 60 от 25.11.22 г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГРАД БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА – приет с реш. 210/прот. 10 от 31.05.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГРАД БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА – приет с реш. 1569/прот. 76 от 20.09.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГРАД БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА – приет с реш. 1156/прот. 57 от 27.09.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА 2020 година – приет с реш. 790 от прот. 37 на 24.09.21г.

***

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – “РАКОВИЦА”, гр. Берковица за 2023г. – приет с реш. 211/прот. 10 от 31.05.2024 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – “РАКОВИЦА”, гр. Берковица за 2022г. – приет с реш. 1570/прот. 76 от 20.09.2023 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – „РАКОВИЦА“, гр. Берковица за 2021г. – приет с реш. 1157/прот. 57 от 27.09.2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – “РАКОВИЦА”, гр. Берковица за  2020 г. – приет с реш. 791 от прот. 37 на 24.09.21г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА – приет с реш. 180/прот. 9 от 26.04.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА – приет с реш. 1568/прот. 76 от 20.09.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА – приет с реш. 1155/прот. 57 от 27.09.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 година – приет с реш. 788 от прот. 37 на 24.09.21г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2023 година – приет с реш. 141/прот. 8 от 29.03.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2022 година – приет с реш. 1505/прот. 73 от 28.07.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2021 година – приет с реш. 1100/прот. 53 от 29.07.22г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП гр. Берковица през 2023 г. – приет с реш. 179/прот. 9 от 26.04.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП гр. Берковица през 2020 г. приет с реш. 789/прот. 37 от 24.09.2021г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА за 2023 година – приет с реш. 178/прот. 9 от 26.04.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА за 2023 година – приет с реш. 142/прот. 8 от 29.03.2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА ЗА 2022 г. ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА – приет с реш. 1507/прот. 73 от 28.07.23г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА ЗА 2021 г. ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА – приет с реш. 1102/прот. 53 от 29.07.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА за 2022 година – приет с реш. 1506/прот. 73 от 28.07.23г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА за 2021 година – приет с реш. 1101/прот. 53 от 29.07.22г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ с. БИСТРИЛИЦА ЗА 2023 г. – приет с реш. 177/прот. 9 от 26.04.2024 г.

***

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. – приет с реш. 230/прот. 11 от 28.06.2024 г.

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПРЕЗ 2023 Г. В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приет с реш. 230/прот. 11 от 28.06.2024 г.

***

Наложени финансови корекции – ноември 2019 – юни 2022 г.

Справка за изплатени суми от община Берковица на юристи по съдебни дела и други подобни за периода 11.11.2019 г. до 30.06.2022 г.

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОД от м. януари 2023 година до 30 юни 2023 г. – приет с реш. 1526/прот. 7 от 28.07.2023г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ 01 юли 2022 година
до 31 декември 2022 година – приет с реш. 1335/прот. 64 от 27.01.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ 01 ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА ДО 30 ЮНИ 2022 ГОДИНА приет с реш. 1129/прот. 53 от 29.07.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ 01 ЮЛИ 2021 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНАприет с реш. 975/прот.46 от 25.02.2022г.

Вашият коментар