ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. БЕРКОВИЦА ЗА 2012г. /към 31.10.12г./

 ОТЧЕТ  ЗА  ДЕЙНОСТТА

  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. БЕРКОВИЦА

за  2012 г.  /към 31.10.2012 г./

  Уважаеми съграждани,

Дами и господа общински съветници,

Уважаеми колеги,

Осъзнавайки личната си отговорност, се изправям пред Вас, за да дам отчет за съвместната ни работа през 2012 г. Преди всичко бих искала да Ви благодаря за доверието и подкрепата, които срещам от Ваша страна. Това ми вдъхва надежда и сигурност, че заедно се движим в правилна посока към преодоляване на трудностите и решаване на проблемите на нашето ежедневие.

 

За реализация на целите и приоритетите, залегнали в програмните и стратегическите документи на общината, местната власт последователно работеше  при спазване принципите на:

 •  Откритост в управлението;
 •  Икономическа ефективност;
 •  Обоснованост и стабилност;
 •  Съгласуваност и последователност на предприеманите мерки;

Осъществяваше ЕФЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНАТА, осигуряващи нормално функциониране на обществено-икономическия живот в нея.

И през 2012 година продължи негативното проявление на световната криза и в нашата община. Това беше една много тежка и сложна бюджетна година, през която трябваше да се справим с познати и нови предизвикателства. Опитахме се да разработим и реализираме бюджет, който оптимално да отговаря на спецификата на общината ни, ресурсите, с които разполагаме, както и потребностите, които всеки от нас има.

 

Приоритетите, по които работихме бяха:

 

 • Работа по проекти – този приоритет на Община Берковица има отражение върху цялостната ни политика в областта на инфраструктурата, намаляването на безработицата и социалните дейности;
  • Инфраструктура – водоснабдяване, пътна инфраструктура;
  • По-висока събираемост на местните приходи;
  • Образование и социални дейности;
  • Максимална информираност на жителите на общината;

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  2011 – 2012 г.

 

по приходоизточници

 

Наименование наприходоизточниците

Бюджет 2012 година

Държ.дейности Общ.дейности Общо

а

б

1

2

3=1+2

01 Данъчни приходи

545 000

545 000

02 Неданъчни приходи

1 175 000

1 175 000

І. Всичко местни приходи/1+2/

 

1 720 000

1 720 000

03 Обща допълваща субсидия

6 306 837

6 306 837

04 Обща изравнителна субсидия

1 049 200

1 049 200

05 Целева субсидия КР

96 300

96 300

06 Изгр.и осн.ремонт общ.ПМр.

298 700

298 700

07 Зимно поддържане

96 200

96 200

ІІ. Всичко приходи от ЦБ/от 03 до 08/

6 306 837

1 540 400

7 847 237

09 Погашение инвестиц. кредити

– 186 000

– 186 000

10 Предоставен трансфер – ТБО

– 67 000

 – 67 000

11 Вр.безл. заеми м/у бюджетни и ИБ с/ки

          110 000

110 000

12 Остатък в лева от предходен период

431 836

70 735

502 571

ІІІ Операции с финансови активи/09+10+11/

431 836

 – 123 265

 308 571

  ВСИЧКО ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2012

6 738 673

3 188 135

926 808

ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ е проекция на финансовите ресурси на общината. За да се гарантира обществено-икономическия живот е необходимо неговото разумно съставяне и ефективно изпълнение.

 

За 2012 година с решение № 98, протокол № 5 от 17.02.2012 година  Общински съвет Берковица прие Бюджет  2012 за общината в размер на  9926808 лева. Към 31.10.2012 година в резултат на актуализации първоначалния бюджет се завиши с  468134  лева и достигна 10394942 лева.

 

Общата допълваща субсидия при първоначален план 6 306 837 лева  се увеличи с 144108  и достигна 6447945 лева.

Целевите капиталови разходи се увеличиха с 35000 лв. – целеви средства за авариен ремонт на най-влошените след зимния сезон участъци от улици и достигнаха 131300 лева.

От Републиканския бюджет получихме  целеви трансфери в размер на  99852 лева  – пътнически превози и 10000 лева в образованието за подкрепа на целодневното обучение в начален етап.

Планът на бюджета за 2012 година се завиши и с получените трансфери от министерства и ведомства в размер на 142512 лева, в това число, МТСП „Агенция по заетостта” 104139 лева, Обществена трапезария 16944 лева , ОИК – 418 лв. , МОН/обезпечаване зрелостни изпити – 100 лева , АПИ /зимно поддържане на Републиканските пътища в границите на градовете за 2012 г./ – 4758 лева, ЦОИДУЕМ – 16148 лева.

 

На база изпълнение, промени настъпиха и в плана на неданъчните приходи, в резултат на постъпили приходи  от „Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина”  в размер на 9960 лева, 10000 лева приходи от концесия и  първоначално приетия план на местните приходи от 1 720 000 лева  се завиши на 1 739 960 лева.

 

Изпълнението на бюджета към 31.10.2012  година е 7994706 лева и е разпределен по приходоизточници, както следва:

 

Местни приходи – 1285899 лева, в това число имуществени данъци 449197 лева, общински такси 639694 лева и неданъчни приходи 218883 лева., внесени данъци /ДДС и ЗКПО/  минус 21874 лева.

 

                                                                                                                                       х. лева

 

година

2009

2010

2011

2012

Местни приходи

към 31октомври

 

1140

 

1183

 

1238

 

1286

 

 

 

Приходи от Централния бюджет 6708807 лева, в това число обща допълваща субсидия 5391995 лева, обща изравнителна субсидия 1049200 лева, целева субсидия Капиталови разходи 115108 лева, зимно поддържане 72150 лева, целеви трансфери 80354 лева.

 

Изпълнението на разходите е до размера на приходите. Средствата са разпределени на бюджетните дейности – училища, детски градини, детски ясла, социални домове, домашен социален патронаж,  чистота, поддържане на инфраструктура, осветление, издръжка кметства, общински съвет, читалища, съфинансиране програми и проекти.

 

С бюджет 2012 година задълженията за изплащане на общински дълг са в размер на 228 405 лева. Към 31.10.2012 година са погасени 160 770 лева в това число: банков кредит за инфраструктура 116 660 лева и медицинска апаратура 44 110 лева. Размерът на дълга към 31.10.2012 година е 67 635 лева.

 

За2012 г. в общината са изпълнени 3 одита – одит на ГФО за2011 г. , одит за съответствие при финансовото управление на община Берковица за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и одит за текущ контрол на периодичните отчети за 2012 г.

 

 

 

През тази година бяха подписани споразумения по  стари просрочени  задължения и  гласувани от Общински съвет Берковица както следва:

 

 

 

Фирма Комос ООД – по проект  за Образователна инфраструктура на Първо ОУ и Гимназия ” Иван Панов” на стойност 60 000 лева. Платени от собствени приходи  към настоящия  момент  сумата от 56 120 лева.

 

– ” Интернационал Миро” на стойност 42 000 лева,  по договори от  2009 и 2010 година, които не фигурираха в справката за просрочени задължения.  Към настоящия момент изплатени 10 200 лв.

 

По одитен доклад на АДФИ  беше констатирано, че в Гимназия ” Иван Панов” има неизвършени но изплатени  СМР на стойност 13 000 лева, и тези средства бяха възтановени на УО  от Община Берковица.

 

–  По сключен договор № 209/ 04.07.2008 година със ” Стива консулт ” ООД гр.Елин Пелин за консултация по инвестиционен проект ” Реконструкция и изграждане на улична мрежа и тротоари в град Берковица” на стойност 35 820,00 лева,  от които признати  като разход от ПРСР  само  9 200,00 лева. Фирма  ” Стива Консулт” ООД  си извади изпълнителен лист и се наложи  останалите след всички плащания  22 000 лева,  да бъдат платени от собствените приходи на Общината през тази година.

 

 

 

О така посочените по горе договори към настоящия  момент  101 320 лева са изплатени през тази година  –  стари задължения , от собствени приходи,

 

 

 

– На Вашето внимание отново припомням, че има заведено дело от Главбулгарстрой   за сумата от 230 000 лева, по проект  по програма  Сапарт  за  водопровод в село Бързия, които в даден бъдещ момент ще станат изискуеми.

 

 

 

Писмо на УО на ОПРР от 09.11.2012 год. за  проект  за ” Образователна инфраструктура на Първо ОУ и Гимназия Иван Панов” за констатирана нередност  представено от мен  на Вашето внимание  е с предявена стойност  към Община Берковица   85 834,80 лв.

 

 

 

По стари задължения  на БКС Берковица около 40 000 лв, / Дезинфекционна станция Монтана/  договори от 2010 и 2011 година  бяха също разплатени през тази година.

 

 

 

 

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

 

 

В изпълнение на ПМС 129 от 26 юни 2012 г. и новите наредби, приети с него, бе сформирана Дирекция „ Местни данъци и такси” като част от специализираната администрация в структурата на община Берковица.

 

1. Платени удостоверения за данъчна оценка на недвижим имот  – 1862 бр. на стойност 9780,00  лв.;

 

2. Платени удостоверения за декларирани за  данни – 239 бр. на стойност 899,00 лв.

 

3. Платени удостоверения за платен данък върху превозни средства – 37 бр. на стойност 146.00 лв.;

 

4. Платени удостоверения за наличие или липса на задължения – 16 бр. на стойност 105.00 лв.;

 

5. Платени заверени дубликати от квитанции, копия от данъчни декларации и други такси – 38 бр. на стойност 496.00 лв.;

 

6. Общо  вноски по облог за текуща година внесени касово: 18168 бр. на стойност 630493,63 лв., от тях:

 

 • ТБО – 369663.14 лв.;
 • ДНИ – 107573.33 лв.;
 • Данък МПС – 141464.19 лв.;
 • Патентен данък – 11792.97 лв.

 

7. Общо вноски по недобор от минали  години внесени касово на стойност 214780.88лв.,  от тях:

 

 • ТБО – 92306.78лв;
 • ДНИ – 32495.39лв;
 • Данък МПС – 86399.48 лв.;
 • Други данъци – 1091.60 лв.;
 • Патентен данък – 2487.63лв;

 

8. Платен данък придобиване – 54777.57лв.

 

9. Платен туристически данък – 9548.91 лв.

 

10. Платени глоби – 8186.43лв., от тях:

 

 • Текуща година – 5011.00 лв.
 • Минали години – 3175.43 лв.

 

 

 

Към 30.10.2012г. общата събираемост от местни данъци и такси е 54%. Най-голям е процентът на събираемост при патентния данък – 69,90 на сто. Събираемостта на данък недвижими имоти е 54,59 %. В общинската хазна са внесени 370  хил.лв. от такса битови отпадъци. Изпълнението на този показател е 46,95 %. Събрани са и 49,95  на сто от данък МПС или 141 хил.лв.

 

Обработени са 297 бр. Наказателни постановления, издадени по Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица.

 

 • С цел  повишаване степента на събираемост са предприети следните мерки:                                   съставени и изпратени 449 бр. актове за установяване на задължения на декларирани данни;
 • покани за доброволно деклариране на новопридобити МПС по данни от КАТ, но  недекларирани в МДТ – 145 бр.

 

В резултат на тези мерки са събрани 215 хил.лв. недобор.

 

Срещу некоректните платци са предприети  действия,  съгласно Закона за местни данъци и такси  за принудително събиране на стари и текущи задължения, чрез органите на НАП и частни съдебни изпълнители. На официалния сайт на Община Берковица има публично огласен списък с най-големите длъжници в общината.

 

Уведомени са фирмите с лиценз за годишни технически прегледи за стриктно спазване на нормативното изискване, задължително да се представя квитанция за платен данък МПС, преди техническата заверка на автомобила.

 

За подобряване работата в Дирекция „ Местни данъци и такси” в община Берковица от м.февруари2012 г. успешно беше внедрен предоставения от Министерство на финансите модул „Местни данъци и такси” към информационната система на общините  /ИОС/  – продукт „Матеус”, който значително облекчи работата на служителите, беше закупен сървър и 5 бр. нови компютри.

 

 

 

А.  До момента – 30.10.2012 г. са обработени 3202 бр. декларации, от които :

 

1.Декларации по чл.14 – 1072 бр.,

 

2.Декларации по чл.17, ал.1 – 67 бр.,

 

    3.Декларации по чл.54,  – 1470 бр.,

 

4.Патентни декларации по чл.61 н – 177 бр.,

 

5.Декларации за определяне ТБО според количеството 67     бр.,

 

6.Декларации за освобождаване  от част от услугите за ТБО – 315 бр.,

 

7.Декларации  по чл.61 р за облагане с туристически данък – 34 бр.      

 

Б.  До момента – 30.10.2012 г. са извършени 3321 бр. услуги и са издадени:

 

1.Удостоверения за данъчни оценки – 2903 бр.

 

2. Удостоверения по декларирани данни – 322 бр.

 

3.Удостоверения за наличие или липса на задължения – 18 бр.

 

   4.Удостоверения и справки по искане на ФЛ и ЮЛ 2 бр.

 

   5.Заверен дубликат  от квитанции за платени данъци и такси – 11 бр.

 

   6.Заверено копие от данъчни декларации – 19 бр.

 

7.Заверка на молба декларация и на вече издадени у-я – 8 бр.

 

8.Удостоверения за МПС – 36 бр.

 

9.Служебна бележка за платен данък МПС 2 бр.

 

В.От входяща кореспонденция сме обработили 235 бр. писма, със спазен срок, от които :

 

1.Частен съдебен изпълнител       – 66 бр.

 

    2.Държавен съдебен изпълнител – 30 бр.

 

    3.Жалби                                           – 30 бр.

 

    4.Държавни институции               – 40 бр.

 

    5.Дирекция Социално подпомагане – 27 бр.

 

    6.Писма                                           – 42 бр.

 

 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

Отчета за състоянието и управлението на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, е съставен в изпълнение на изискването на чл.66а от Закона за общинската собственост   и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинското имущество, приета с Решение на Общински съвет Берковица.

 

Управлението на общинската собственост през 2012 година се извършваше в съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба.

 

Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, за културни, образователни, детски, младежки и други дейности от общинско значение в голямата си част са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности.

 

Поддържането и ремонтите на имотите, публична общинска собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.

 

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:

 

 

 

 

 

1.Актуване на имотите – общинска собственост и завеждането им в

 

регистри:

 

През отчетния период продължи работата по актуването на имотите – общинска собственост, воденето им в регистри, съгласно образците, утвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и вписването им в Служба по вписванията към РС – гр. Берковица.

 

От началото на 2012 година са съставени 166 бр. акта за общинска собственост, от които 140 бр. за имоти частна общинска собственост и 24 бр. актове за публична общинска собственост.

 

През 2012 г. продължи актуването на земи включени по чл. 19, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, като техния брой е 93 бр. имоти.

 

 

 

2. Отдаване под наем – публична и частна общинска собственост.

 

През 2012 г. са внесени 24 бр. предложения до ОбС Берковица касаещи общинската собственост от които са приети 24 бр. решения, като по четири не са приключили процедурите до сключване на договори, поради спазване на сроковете за обжалване.

 

В това число са внесени 1 бр. предложения за сключване договор за безвъзмездно специално ползване по ЗЕС.

 

Отдадени са 508 броя земеделски имота под наем за 9 стопански години на 20 наемателя.

 

Отдадени под наем са 2 броя жилища.

 

Отдадени под наем помещения – нежилищни за търговски цели – 3 броя./ в с. Замфирово и с.Бързия/.

 

Отдадени под наем терени – 2 броя.

 

Отдадени под наем нежилищни имоти на политически партии – не са отдавани и няма проявен интерес.

 

Отдадени имоти – нежилищни/помещение/ на териториална съюзна организация на слепите – 1 бр.

 

Предстои да се проведат процедури за отдаване под наем на петна – общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, помещение на електронен доставчик в с. Замфирово.

 

Към края на 2012 г. жилищния фонд на Община Берковица се състои от 10 броя апартаменти и 1 брой  къща, от които:

 

-за настаняване на граждани с установени жилищни нужди – 8 апартамента, 1 къща;

 

-резервен фонд – 1 aпартамента

 

-ведомствен – 1 апартамент.

 

През 2012 г. новопридобити жилища няма.

 

През2012 г. Община Берковица няма възможност да придобие нови апартаменти или къщи.

 

Общото техническо състояние на жилищния фонд е незадоволително. Всички имат нужда от текущ ремонт, като наемателите на отдадените под наем имоти полагат грижа за запазване състоянието им, но не е достатъчно.

 

Жилищата са построени преди повече от30 г. и в резултат на експлоатацията им, същите постепенно се амортизират. Семействата и лицата, настанени в тях под наем, в по-голямата си част са с ниски  и непостоянни доходи и нямат възможност да влагат средства в поддръжката на жилищата.

 

Проведени са необходимите процедури и бяха настанени нуждаещи се семейства с малки деца в 2 броя апартаменти.

 

Дейността по отдаването под наем на земеделски земи продължава и при проявен интерес от земеделски производители ще се откриват процедури.

 

Също така през 2012 г. са внесени за разглеждане и решаване от Общинския съвет 2 бр. предложения по реда на ЗОС и по Закона за концесиите за откриване на процедури за концесия на язовири на територията на Община Берковица . На основание ЗОС, Решения на ОбС, Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС и в изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинското имущество за 2012 г. са проведени процедури  по отдаване на концесия за услуга на язовирите”Валога – намиращ се в землището на с. Гаганица и „Мишковец” – намиращ се в землището на гр. Берковица. Процедурите са приключили  и са с избрани концесионери. Ще се внесат в законния срок предложения за Решения на Общински съвет Берковица за избор на концесионер и сключване на договори с тях до края на 2012 година.

 

Към настоящия момент текат процедури по отстраняване на трима ползватели на язовири – публична общинска собственост, чиито договори за наем за прекратени поради отпаднало основание по обявено за нищожно Решение на Общински съвет Берковица. С представители на двама от ползвателите са проведени работни срещи по предаване на обектите, а третия ползвател не е открит на посочения адрес. Ще се предложат освободените язовири за отдаване на концесия, с управление на услуга от обществен интерес – риборазвъждане, аквакултури и напояване, като съпътстваща дейност  и за спортен риболов.

 

Ще се изработи и по линия на ПЧП анализ с препоръки за развитие на този вид дейност по прилагане на добри практики в отношенията на общината с частния сектор.

 

 

 

3. Продажби на общински имоти:

 

За периода са проведени 10 търга за продажба на общинско имущество и вещи.

 

Предстои да се проведат две процедури за учредяване право на строеж на гаражни клетки в ж.к.”Изгрев” в гр. Берковица.

 

Продадени са дървесина за добив на корен – тополово насаждение в землището на с.Комарево, общ. Берковица, като процедурата е в процес.

 

Продадени са два броя автомобила, чиято процедура е на етап сключване на договори със спечелилите търга лица.

 

 

 

       4. За разглеждания период са постъпили следните суми:

 

 1. Приходи от наем/земя/ – 67615.91 лева
 2. Приходи продажба/земя/ – 17629.84 лева
 3. Приходи от наеми/имущество/ – 44082,79 лева
 4. Приходи от концесии/държавна и общинска/ – 30715.56 лева

 

 

 

5. Несъбрани вземания:

 

Несъбраните вземания за 2012 година от неплатени жилищни наеми към 06.11.2012г. по действащи договори са приблизително – 953,08 лв.

 

Несъбрани вземания от неплатени нежилищни наеми към 06.11.2012 г. с натрупване от предишни периоди са в размер на приблизително 25637.65 лева.

 

Поради срив в системата на софтуерния продукт за работа по обслужване на имоти и наеми са дадени приблизителни стойности, като конкретни суми могат да се ползват от счетоводния отдел на Община Берковица

 

Общо несъбрани вземания от зает общински терен с натрупване от предходни години са в размер на приблизително 12760 лева.

 

През посочения период имотите и вещите общинска собственост се управляваха в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

 

 

 

Предвид ограничените средства на бюджета, един от основните приоритети в политиката на управление на общината беше търсенето на различни възможности за привличане на инвестиции за реализирането на важни проекти, свързани с подобряване качеството на живот на всички граждани. Община Берковица  използва всички възможности, достъпни за общините в Република България, и успя да реализира редица значими проекти.

 

 

 

ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ, В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ВНЕСЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2012 Г.

 

 

 

Отдел „Европейско финансиране, програми и проекти“ има за цел събиране на информация за отворените мерки по програми за отпускане на безвъзмездна помощ, в които Община Берковица е допустим кандидат, както и подготовка на проектните предложения, изпълнение на тръжни процедури и управление и координиране на спечелените проекти.

 

 

 

 1. Подадени проектни предложения по програми, финансирани изцяло или отчасти със средства на ЕС:

 

 • Създаване на инфраструктура за инфраструктурна мрежа по отношение на електронните административни услуги в общините Брусарци, Берковица и Бабушница, Пирот, Сърбия. Водеща община по проекта е Община Брусарци. Проектното предложение е с обща стойност 838 273,31 евро и бе подадено за одобрение през месец февруари по ИПП ТГС България – Сърбия. След класиране на проектните предложения от финансиращият орган, проектът не бе класиран за финансиране поради недостатъчни финанси. Имаме уверението на УО, че следващата  година  проекта ще бъде финансиран.  Проектното предложение има за цел изготвяне на Географска Информационна Система (ГИС), закупуване на оборудване, подходящо за новоразработената система и обучаването на кадрите, които ще работят с нея.
 • Ремонт на стадиона и спортни съоръжения находящи се в ПИ 03928.509.72, парцел I, кв. 16 по кадастралната карта на гр. Берковица. Проектното предложение е с обща стойност 643 708,81евро и бе подадено за одобрение през месец февруари по ИПП ТГС България – Сърбия. Партньор по проекта е Община Палилула –Република Сърбия. Проектното предложение е в резервите за финансиране и има за цел подобряване на спортната инфраструктура и включва цялостен ремонт на трибуните на стадиона,подмяна на част от седалките за зрителите, подмени настилката на пистата за лека атлетика с нова „ каучукова  настилка”, ремонт на съществуващата ограда  около игрището, както и изграждане на поливна система, изграждане на навес от метална конструкция и поликарбонат на трибуните, възстановяване на асфалтови алеи, включително и пистата за биатлон, спортните сгради разположение в имота, направа на трибуни за зрители на игрището за ръгби, изграждане на парково осветление на спортния комплекс, изграждане на две мултифункционални игрища, за волейбол и баскетбол, и за футбол на малки врати и тенис на корт.

 

 

 

 • Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им. Проектното предложение е с обща стойност 17 942.00 лв. и бе подадено и одобрено от „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ към Министерство на образованието, младежта и науката. Цел на проекта е създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства.

 

Основният проблем, който се решава от проекта, е осигуряване присъствието на децата от отдалечения ромски квартал «Раковица» в приемните детски градини на гр. Берковица.

 

 

 

 • Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч. Водещ партньор – Община Вършец. Проектното предложение е с обща стойност 431 240.00 лв. и бе подадено за одобрение по ОП „Регионално Развитие“, вече одобрен и в процес на изпълнение. Цел на проекта е създаване на един общ туристически продукт.

 

 

 

 • Програма „Спорт за децата в детските градини“. Водещ партньор – СКК „Берквитис“.  Проектното предложение е с обща стойност 3 000.00 лв. Цел на проекта е приобщаване и насърчаване на децата от детските градини към спортни занимания, развитие на техните физически качества, както и превенция на агресията сред тях, която е основен проблем в днешно време.Одобрен  и тече неговото изпълнение.

 

 

 

 • “Без граници” за устойчива социална интеграция на хората в неравностойно положение. Трансфер на иновативни модели за предоставяне на социални услуги”. Проектното предложение е с обща стойност 183 372.00 лв. и бе подадено за одобрение по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Цел на проекта е Повишаване капацитета на заетите в социални институции на територията на община Берковица за работа с хора в неравностойно положение, чрез трансфер и прилагане на устойчиви иновативни модели за предоставяне на социални услуги. Партньор  Община Отроковице – Чехия.
 • ” Красива България” блок Б, етаж 1 и 2  на Дома за стари хора  с отделение за лежащо болни” . Проектното предложение е на стойност 260 000 лева, към МТСП ,  одобрено  и в момента се чака приемателна комисия. Основен ремонт на  двата етажа на дома, заедно с оборудване. Официално  откриване на  26 ноември 2012 год.

 

 

 

 • Детска площадка  в град Берковица по  програма за “Чиста околна среда” към ПУДООС на стойност 10 000 лева. Одобрен, изпълнен и приет от комисия.

 

 

 

 • Проектно предложение ” Помощ  в дома за независимост и достоен живот” на стойност  209 256,34 лева по ОПРЧР. Този проект  ще даде възможност  за социално включване на лица от уязвимите групи. Целевата група по проекта  е от 60-90 потребителя на социални услуги – лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност да се обслужват сами и самотно живеещи хора. Имаме уверението, че ще подпишем договор след 01 януари 2013г.

 

Проект: „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж“, предоставяни на хората в неравностойно положение в община Берковица“, стойност: 44035 лв. без ДДС, фаза: подаден за одобрение към МИГ-Берковица-Годеч.

 

 

 

 1. Проведени процедури по Закон за обществените поръчки (ЗОП):

 

 

 

 • Открита процедура по ЗОП – „Рехабилитация на път ІV -81047 Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0,000 до км 1,215” и „ Рехабилитация път ІV-81504 Отклонение с. Бистрилица от км 0,000 до км 0,830”. Сключен договор на стойност 250 905.92 лв.
 • Открита процедура по ЗОП – Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството при „Рехабилитация на път ІV -81047 – Отклонение с. Комарево – с. Костенци от км 0,000 до км 1,215” и „ Рехабилитация път ІV-81504 – Отклонение с. Бистрилица от км 0,000 до км 0,830”.
 • Открита процедура по ЗОП – СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ, АЛПИЙСКО ВОДОХВАЩАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 • Публична покана – Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
 • Открита процедура по ЗОП  – Избор на Изпълнител/изпълнители за изготвяне на работни проекти по обособени позиции: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Център за настаняване от семеен тип – гр. Берковица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за възрастни хора – с. Бистрилица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла – гр. Берковица”; „Реконструкция на площадно пространство – гр. Берковица”; „Реконструкция на част от парк Георги Победоносец с цел обособяване на спортна площадка с фитнес уреди и детска площадка – гр. Берковица”; „Рехабилитация на и ул. „Криви рог” – гр. Берковица”

 

Откритата процедура по ЗОП – Избор на Изпълнител на „Периодични покупки на горива за автомобили на общинска администрация гр. Берковица и нейните поделения”

 

 

 

 1. Проекти в процес на реализация:

 

 

 

 • „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛАТА БОРОВЦИ И ЗАМФИРОВО”. Стойност на проекта – 4 491 177,65 лв. Фаза на проекта – предстой подаване на заявка за окончателно плащане.
 • „ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ, АЛПИЙСКО ВОДОХВАЩАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БЪРЗИЯ, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”. Стойност на проекта – 5 695 620,88 лв. Фаза на проекта – тече процедура за избор на изпълнител по ЗОП за СМР.
 • Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в град Берковица” – І етап: „Рехабилитация и основен ремонт на ул. ”Александровска”, гр. Берковица (участък от 251 ул. “Иван Вазов” до ул. “Хаджи Петър Илиев”)”. Стойност на проекта – 1 751 915,81 лв. Фаза на проекта – Работният проект е предаден за съгласуване от финансиращият орган.
 • „Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Николаевска”. Стойност на проекта 1 402 337,54 лв. Фаза на проекта – Работният проект е предаден за съгласуване от финансиращият орган.
 • Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност ” в Трето ОУ, ЦДГ Пролетна дъга и ЦДГ Малина. Стойност на проекта 670 000.00 лв. Фаза на проекта – тече процедура по ЗОП за избор на изпълнител по СМР.
 • Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им. Стойност на проекта 17 942.00 лв. Фаза на проекта – изпълнява се в момента.
 • Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч. Водещ партньор – Община Вършец. Стойност на проекта – 431 240.00 лв. Фаза на проекта –одобрен, . предстоят процедури за избор на изпълнител.
 • Програма „Спорт за децата в детските градини“. Стойност на проекта – 3 000.00 лв. Фаза на проекта – изпълнява се в момента.

 

Проект ”И аз имам семейство” се реализира от Агенция за социално подпомагане  в партньорство с 82 общини, сред които е и Община Берковица, финансиран със Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № РД 08-55 от 30 септември 2011 г., схема BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Във връзка с реализацията по проекта се създаде екип за администриране на проект от администратор и счетоводител. След провеждане на подбор бяха назначени  двама социални работника, които ще работят с приемните родители и децата. Кандидатите за приемни родители ще бъдат подбрани чрез процедура на оценка и обучение, и утвърдени от професионална комисия по приемна грижа. Приемните родители ще получават възнаграждение за отглеждане на дете, а професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в % от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата.

 

 • Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” – Интегриран воден проект за  Инженеринг – проектиране и строителство по части  “Канализация”  и “Водоснабдяване”, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в град Берковица – внесен за разглеждане и оценка от оценителни комисии на Управляващия орган.
 • Оперативна програма „Регионално развитие” – Проект „Почистване коритото на река Берковска и река Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около Гробищния парк и река Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица” – договорът е подписан през 2011, но СМР се изпълняват през 2012 г.
 • Оперативна програма „Развитие на селските райони” – ДФЗ – Проект за изграждане на “Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), находящ се в УПИ IV-344, кв. 68 по плана на гр. Берковица”
 • Проект „Реконструкция на открита детска площадка  и градинка на булевард „Мрамор” град Берковица” е разработен в рамките на  Национална кампания “За чиста околна среда 2012 ”  и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема “Обичам природата – и аз участвам”. Финансирането е в размер до 10 000 лева. С реализирането на проекта се цели повишаване на екологичната култура и изграждане на навици и самосъзнание за опазване на околната среда, както и за поддържане на чистота на местата, които се ползват за игра от децата.
 • Проект: „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж“, предоставяни на хората в неравностойно положение в община Берковица“, стойност: 44035 лв. без ДДС, фаза: подаден за одобрение към МИГ-Берковица-Годеч.

 

       УЧАСТИЕ  НА  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРКОВИЦА  В РАЗРАБОТВАНЕТО  НА  НАЦИОНАЛНИ  И  ОПЕРАТИВНИ  ПРОГРАМИ  И                ПРОЕКТИ

 

НАЦИОНАЛНАПРОГРАМА”ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”                                          – 17 човека /от 01.01.2012г до 31.12.2012г./

 

НАЦИОНАЛНАПРОГРАМА”ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”-   7 човека  за  2 ГОДИНИ

 

НАЦИОНАЛНАПРОГРАМА”СТАРТ НА КАРИЕРАТА”         – 1 човек за 9 месеца

 

 

 

ОП”РЧР”BG051PO001-1.1.03”РАЗВИТИЕ”:

 

-ДОГОВОР ESF-05-02-0008/работник поддръжка пътища/         -15 човека за 1 година с начало на работа от 01.06.2012г.до 30.05.2013г.Поддържане на четвъртокласен път  и канавки от прелеза до х.Ком

 

-ДОГОВОР ESF-05-02-0009/градинар/                                          – 10 човека за 1 година с начало на работа от 11.06.2012г. до 10.06.2013г.Дейност-засаждане,поддържане на цветни лехи в централна градска част, паркове и градини.

 

-ДОГОВОР ESF-05-02-0013/планински  водач/                             -10 човека за 1 година с начало на работа от 27.08.2012г. до 26.08.2013г.

 

-ДОГОВОР ESF-05-02-0014/спасит.при бедствия и аварии и кат./- 26 човека за 1година с начало на работа 31.08.2012г. до 30.08.2013г.-извършване на аварийно-възстановителни работи

 

– ДОГОВОР ESF-05-02-0016/работник поддръжка пътища/- Поддържане на четвъртокласен път  и канавки в гр.Берковица и селата               -36 човека за 1 година

 

ОП”РЧР”BG051PO001-1.1.11”ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

 

-ДОГОВОР ESF-1111-05-02-0003/охранител/                               – 20 човека за 1 година

 

начало на работа от 28.09.2012г. до 27.09.2013г.- охраняване на общински обекти и кметства

 

-ДОГОВОР ESF-1111-05-02-0004 /земекопач/                              – 12 човека за 1 година начало на работа от 28.09.2012г. до 27.09.2013г поддържане на гробищен парк и други необходими земекопни дейности/канавки/

 

от 01.01.2012 г. до 31.03.2012 г.  – АВАРИЙНИ ГРУПИ НА 4 ЧАСА- 60 ЧОВЕКА

 

 • Изработване на Концепция за здравен туризъм в изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Берковица през 2012 г., приета от Общински съвет Берковица с Решение № 183 от Протокол № 7/20 април 2012 г. (Приоритет 1. Разработване и изпълнение на политика за развитие на туризма в региона; 1.1. Разработване на Концепция за изграждане на здравен туризъм на територията на Община Берковица – І етап – създаване на ПЧП между Община Берковица, БАН и частен бизнес), с възможно финансиране по VІІ-ма Рамкова Програма на ЕС.

 

 

 

 • Приключване на одит и проверка от Сметна палата и АДФИ – София на проект “Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица” към Оперативна програма “Регионално развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”; Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”; Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-01/2007.

 

 

 

 • Изготвяне на предложение за участие на Община Берковица по Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Сърбия (на административно ниво NUTS III) по приоритетна ос „Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие” с работно заглавие: Българо-сръбска младежка театрална работилница (Theatre workshop).
 • Изготвяне на идейно предложение на Община Берковица за обособяване на цялостен музеен комплекс, включващ инфраструктурни промени и подобрения, както и интерактивен уеб-портал с работно заглавие: Виртуални музеи – Берковица.

 

 

 

 • Изготвяне на Проект „ЕДНАКВИ В МНОГООБРАЗИЕТО” (за Второ основно училище „Христо Смирненски”– Берковица) по Конкурсна процедура 33.11-2012 на тема “Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства” по Приоритет – Образование от Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015” на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 

 

 

 • През 2012 г. Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” стартира изпълнението на Стратегия за местно развитие по договор № РД50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Финансовата помощ е в размер на 3 895 000 лв. Сдружението e юридическо лице с нестопанска цел, създадено през декември 2010 г. за осъществяване на общественополезна дейност.

 

 

 

Безвъзмездната помощ е предоставена по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

 

Териториалният обхват на „МИГ – Берковица и Годеч” попада в административните граници на две области (Монтана и Софийска) и в два района на планиране – Северозападен и Югозападен. „МИГ – Берковица и Годеч” включва цялата територия на община Годеч с всичките 20 населени места и част от територията на община Берковица с 12 населени места (с. Балювица, гр. Берковица, с. Бокиловци, с. Бързия, с. Замфирово, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара и с. Ягодово).

 

 

 

 

 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2012 г.

 

 

 

ФУНКЦИИ

ВСИЧКО

По източници на финансиране

целева субсидия

собст.

средства

І.

ФУНКЦИЯ”ОБРАЗОВАНИЕ”

Отоплително стопанство- І ОУ

5200

5200

Ремонт ОУ с.Замфирово

10000

10000

СМР и строителен надзор за обект :Преминаване от дизелово гориво на горива газ-метан на ЦДГ “Малина”

5210

5210

СМР и строителен надзор за обект :Преминаване от дизелово гориво на горива газ-метан на ЦДГ “Пролетна дъга”

5210

5210

СМР и строителен надзор за обект :Преминаване от дизелово гориво на горива газ-метан на ЦДГ “Звънче”

5246

5246

Укрепване основна сграда ЦДГ” Звънче”- Берковица

940

940

ІІ.

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

Основен ремонт сграда Домашен социален патронаж

7 000

7 000

СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

 

Вътрешен ремонт на блок В в ДСХ първи и втори етаж -Берковица

7569

7569

 

Парно котле   за ЦНСТ

5000

5000

 

Обзавеждане, готварска печка и компютърна конфигурация с принтер на Защитено жилище

5000

5000

ІІІ.

ФУНКЦИЯ” СТРОИТЕЛСТВО И БКС”

Заснемане на спортна площадка, Климатично училище

1120

1120

Заснемане на детска спортна площадка

350

350

Заснемане на парцеларен план към обект:”Пречиствателна станция” с.Бързия

750

750

Проектиране ремонт на стадион и изграждане на спортни съоръжения в гр.Берковица

29040

29040

Строителен надзор на ремонт на стадион и изграждане на спортни съоръжения в гр.Берковица

10943

10943

Съфинансиране програми и проекти в т.ч.:

108 256

108256

СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА “КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

40431

40431

Основен ремонт водопроводна мрежа улици кметство Бързия

Изготвяне на технически проект на обект:Калето

3850

3850

Конструктивно становище с графична част ,ПБЗ и ТП на обект Ремонт детска площадка ДДЛРГ “Л.Тенева” Берковица

847

847

Ремонт детска площадка ДДЛРГ “Люба Тенева”- Берковица

4 668

4668

ІV.

ФУНКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Рехабилитация Общинска пътна мрежа

298700

298700

V.

ФУНКЦИЯ “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Основен ремонт и пристрояване на обществена тоалетна в кметство с.Бързия

10000

10000

VІ.

ФУНКЦИЯ ” ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Рентгенова тръба за компютъран томограф

18744

18744

СМР и строителен надзор за обект :Преминаване от дизелово гориво на горива газ-метан на Детска ясла -Берковица

5254

5254

ФУНКЦИЯ ” ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА”

СРР на Читалище “Иван Вазов”-Берковица

5872

5872

ОБЩО:

554 769

395 000

159 769

 

 

 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА – общо за 301087 лева в т.ч:

 

Общински път Комарево-Костенци                                                          172576 лв.

 

Общински път отклонение Бистрилица                                                    128511 лв.

 

 

 

АСФАЛТИРАНЕ И РЕМОНТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА

 

Основен ремонт на участъци от градската улична мрежа на територията на гр.Берковица – 35000 лв.

 

Текущ ремонт и изкърпване на участъци от градската улична мрежа на територията на гр.Берковица – 20716 лв.

 

Текущ вътрешен ремонт на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни  – блок “В” (I и II жил. етажи) в гр. Берковица” по Проект “Красива България” – 2012 г.  – 260 000 лв.

 

“Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боровци и Замфирово в община Берковица”, финансиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР (2007-2013 г.) ДФ Земеделие, съгласно договор № 12/321/ – 4 059 602 лв.

 

1. Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Боровци, общ. Берковица – 1232766 лв.

 

–         5555 м водопроводна мрежа със сградните отклонения

 

–         4102 м2 възстановена настилка

 

2. Реконструкция и изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Замфирово, общ. Берковица – 2826836 лв.

 

–         12725 м водопроводна мрежа със сградните отклонения

 

–         29535 м2  преасфалтирани и асфалтирани улици

 

 

 

ТЕКУЩИ  ДЕЙНОСТИ  ПО  ЗУТ:

 

 1. Разгледани преписки в Експертен съвет – 83 броя;
 2. Издадени скици – 250 броя;
 3. Издадени разрешения за строеж – 43 броя;
 4. Процедури ПУП – 20 броя;
 5. Други – 903 броя.

 

 

 

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 

 

 

В града и всички села на общината за 2012 година общо са доставени и монтирани 34 нови осветителни тела на стойност 1496 лв., енергоспестяващи лампи 36W  за улични осветители – 147 броя на стойност  955,50 лв, глобуси  – комплект с основа, за парково осветление – 53 броя на стойност 1458,80 лв., енергоспестяващи лампи 11W, 18W и 20W за паркови осветители – 123 броя на стойност 662,40 лв.; резервни части, проводници и материали по поддръжка на улично осветление на стойност 3182,78 лв., или обща стойност за поддръжка на улично осветление на територията на Община Берковица – 7 755,48 лв.

 

С тази инвестиция постигнахме по-добра осветеност на територията на Община Берковица, а с възстановяване парковото осветление в парк „Св. Георги Победоносец”, ж.к. „Заряница” и ж.к. „Изгрев”, освен осветеността подобрихме инфраструктурата и комфорта на жителите и гостите на града.

 

Уличното осветление на територията на гр. Берковица е разпределено така, че да има осветително тяло през стълб, а не на всеки стълб, като се осигурява достатъчна осветеност и ограничаване разходите за ел.енергия за улично осветление.

 

Кабелно радио

 

 • Отстранени аварии по кабелната мрежа на „Кабелното радио” – жалби на граждани и подадени сигнали по телефон – 30 броя, като е подменен или монтиран нов кабел ППВР 2*0,75 Възстановено е парковото осветление в парк „Свети Георги Победоносец”, като бяха подменени захранващият кабел, изгорели лампи и счупени глобуси на осветителите;
  • Отстранена повреда на захранването на усилвателя на радио-уредбата.

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

 

 

През 2012 година са проведени четири заседания на ОКБДП. На тях са взети и осъществени следните решения:

 

Монтирани над 40 пътни знака за регулиране движението в гр. Берковица, от които 16 нови пътни знака на стойност 920 лв., за останалите са поръчани самозалепващи стикери.

 

Регулирани с пътни знаци са опасни и възлови кръстовища в централната градска част, по ул. „Берковска река“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Александровска“, както и в кв. „Раковица“ по ул. „Първи май“.

 

Извършено е опресняване на хоризонтална маркировка – пешеходни пътеки на улиците: „Александровска“, „Николаевска“, „Берковска река“, които са главни улици и са натоварени за движение, тъй като са и входни артерии.

 

На улица „Александровска” се обозначи маркировката на изкуствените неравности ограничаващи скоростта на движение.

 

Беше извършено опресняване на пешеходните пътеки в районите на детските градини – „Пролетна дъга“, „Малина“ и „Звънче“, в районите на училищата – Първо ОУ „Н.Вапцаров“, Второ ОУ „Христо Смирненски“, Трето ОУ „Иван Вазов“,ДДЛРГ „ Люба Тенева и Лесотехническата гимназия. В същите райони също така бяха регулирани кръстовищата,а на липсващите места бяха поставени знаци за пешеходни пътеки.

 

В района на Четвърто ОУ „Г.С. Раковски“, намиращо се в квартал „Раковица“ също бяха предприети дейности за подобряване безопасността на движение.

 

На общински съвет беше предложена и гласувана Наредба, касаеща регламентирането на издаване на стикери за безплатно паркиране на инвалиди и привеждането и в съответствие с Европейските директиви и националното законодателство.

 

Разглеждаха се различни сведения, заявления и жалби от граждани, а също и от управителите на Обредни дейности,Общински пазари.

 

Предстои да се извърши, съгласно взети решения на комисията:  обезопасяване двора на четвърто ОУ поради преминаване на превозни средства, с цел безопасността на учениците. Регулирани са всички кръстовища, водещи към училището по ул.“Първи май.“ със съответните знаци Б1, Б3 и знак СТОП.

 

Предвижда се да се закупят още 12 нови знака до края на годината, за да се регулира движението по  улиците „Марин Дринов” , „ Тракия”  и техните пресечни.

 

Бяха взети решения за въвеждане на временни забрани за паркиране на възлови и натоварени улици в града по време на зимния сезон,  за  да се осигури възможност за извършване на снегопочистване.

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

1.  От началото на 2012 година, с решение на Общински съвет Берковица се въведе задължително обучение на 5-годишните деца в детските градини и подготвителните групи в училищата. Допълнително за 5-годишните деца, в подготвителните групи, направление „Образование”   получи 55364 лв.

 

2.  Осигурено е задължително училищно обучение на деца до 16 години, както и възпитание на децата от 3 до 7 години в детски градини. Обхванати са на 100 %  първокласниците, които са 154 деца.

 

3. В ПУ се формира професионална паралелка след 8 клас „Работник в хранително-вкусовата промишленост” от началото на учебната 2012/2013 г.

 

4.  В детските градини са приети 577 деца, за които в гр. Берковица е осигурено  отопление на газ от началото на новия отоплителен сезон.

 

5.  Ежемесечно се отчита средната месечна посещаемост в детските градини.

 

6.  Изпълнени са решенията на Общински съвет Берковица за формиране на маломерни паралелки. Утвърдени са новите щатни разписания /Списък-образец № 1, 1а и 2/.

 

7. С Решение № 907/26.11.2009 г. на Министерски съвет, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”  Замфирово е включено в списъка на МОМН със защитените училища в Република България от учебната 2009/2010 година и училището получава съответно дофинансиране на учебната дейност. За новата учебна година, община Берковица кандидатства за включването в  списъка на МОМН със защитените училища на училището в Замфирово.

 

8. Второ основно училище „Христо Смирненски” Берковица е със статут на средищно училище от 2006г., потвърдено с  ПМС № 84 от2009 г. За новата учебна година, община Берковица кандидатства за включването в  списъка на МОМН със средищни училища на  ІІ ОУ Берковица.

 

9. Осигурен е транспорта на 55 пътуващи ученици от селата в общината; на 32 деца от кв. Раковица към приемните детски градини.

 

10. Организирано е столово хранене за 93 ученици.

 

11. Новата учебна 2012/2013 година  се въведе целодневна организация на учебния процес в ІІІ клас.

 

12. Представиха се становища в НСОРБ, Областен управител на област Монтана относно Проектозакона за училищното образование, Младежката програма за развитие 2012-2013 г., Програма за репродуктивно здраве.

 

13. Проведоха се олимпиади по математика, български език и литература, немски език /2 ученици на национален кръг/,  история /1 ученик на национален кръг/, география /2 ученици на национален кръг/, физика, химия, техническо чертане, биология.

 

14. Проведоха се спортни ученическите игри по  7 вида спорт – волейбол /отбора на ІІІ ОУ участва в републикански кръг/, баскетбол, футбол, тенис на маса, шах, бадминтон, хандбал /второ място от зона за І ОУ/. За областен кръг на спортни ученически игри се класираха 21 отбора от различни възрастови групи.

 

15. Община Берковица прие Програма за Закрила на деца с изявени дарби, която се изпълнява и са усвоени 2040 лева за еднократно материално финансово стимулиране на 25 деца.

 

16. Община Берковица кандидатства и получи  за учебната 2012/2013 г. национална стипендия за пет деца, класирани на призови места в национални първенства,  на обща стойност 8100 лв.

 

17. Направени са всички заявки и са снабдени учебните и детски заведения със задължителната документация за началото и края на учебната година; безплатните учебници от 1 до 7 клас; учебните помагала за подготвителна група.

 

18. Утвърдени са ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, получени по единни разходни стандарти за2012 г. между училищата, детски градини и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата, детски градини и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за2012 г.

 

19. Утвърдени са Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини за 2012 г.

 

20. Информирано е МОМН за формиран преходен остатък от реализираните в края на годината икономии от средствата за  финансиране на делегираните от държавата дейности,  съгласно ЗДБРБ за 2011г /  § 30 ал.2 от ПРЗР /.

 

21. Актуализирани са натуралните показатели по информационната система „АДМИН” на МОМН – в началото на учебната и в началото на бюджетната година; в началото на ІІ учебен срок.

 

22. През2012 г.допълнително над средствата по ЕРС в бюджета  са включени и средства за :

 

– подпомагане храненето на  децата  в подготвителни групи в детските градини и училища и учениците от І до ІV клас –

 

907 бр. х 65 лв. = 58955 лв.

 

–         ученици и деца на ресурсно подпомагане –

 

53 уч. х 293лв. =15 529 лв.

 

–         целодневна организация на учебния ден за учениците от І и ІІ клас – 152х 427 лв.= 64 904 лв.

 

–         защитено училище / ОУ с.Замфирово/ = 36 550 лв.

 

–         средства за извънкласни и извънучилищни дейности –

 

1420 уч. Х 14лв.= 19880 лв.

 

–         средства за подобряване на МТБ – 1420 уч. х 24 лв.= 34 080 лв.

 

Средствата са усвоени по предназначение.

 

23. Учебно-възпитателните заведения от община Берковица участват в схемата „Училищен плод”, за предоставяне на безплатни плодове и зеленчуци в учебните заведения.  За2011 г. по този проект при  нас са постъпили 14 680 лв. Проектът действа от 15.09.2011 г. до 31.05.2012 г. УВЗ са включени в проекта и за учебната 2012/2013 г.

 

24. Изплащат се 85 % от транспортните  разходи на пътуващите учители. Списъкът на пътуващите учители беше утвърден на сесиия на ОбС Берковица. Осигурен е безплатен транспорт за всички пътуващи ученици до 16 годишна възраст, съгласно чл. 66, ал.1 и 2 от Постановление №11/19.01.2005 год. на Министерски съвет. От новата учебна година безплатен транспорт за децата е осигурен от спечелен проект от общината – „Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им“ на стойност 17000 лв.

 

25.  Извърши се оценяване на резултатите от труда на директорите на общинските детски градини и училища през учебната 2011/2012 г. за определяне на допълнителното трудово възнаграждение на директорите, което ще се получи до м. ноември 2012г.

 

26. По проект на социалното министерство “Закуска и чаша топло мляко “ са изплатени  58955 лв. за  топли  закуски  на 907 децата  от  подготвителните  групи  в   ЦДГ  и  учениците  от І –ІV клас  в основните  училища.

 

27. Финансирани са проекти за развитие на физическото възпитание и спорта в училищата и детските градини при условията на ПМС № 129/11.07.2000 г. на обща  стойност 5303 лева;

 

28.  Изпълнява се проект „УСПЕХ”; „Участвам и променям”; „Квалификация на педагогическите  кадри”.

 

29. Община Берковица се включи с проекти по Националната програма /НП/ „Оптимизация на вътрешната структура на училищата” за 24813,84 лв.; НП „С грижа за всеки ученик”, НП „Без отсъствия”.

 

30. Участие с доклад в областната конференция „130 години предучилищно възпитание в България”.

 

31. Ежемесечна проверка в ЦДГ. Изготвяне на Информация за дейността на ДГ; информация за ОбС за УВЗ и внасяне докладни за маломерните паралелки – изпълнени решенията на ОбС на 100 %.

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

 

 

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Развитието на социалните услуги в общината е от особена важност за преодоляване на социалната изолация и за осигуряване на достоен начин на живот на определени рискови групи от населението. В изпълнение на своята социална политика Община Берковица активно работи за осигуряване на по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск, като мобилизира всички ресурси – човешки и материални.

 

През този отчетен период в  социалната сферата  бяха извършени следните дейности:

 

1.Реализиран е  проект към фонд „Социална закрила „ МТСП – „Обществена трапезария гр.Берковица”. Отпуснатите средства от фонд „Социална закрила”  към МТСП   за реализирането й през периода 01.01.2012г.- 30.04.2012г. са в размер на 12 177,25 лв. , за периода 01.10.2012г- 31.12.2012г.  – 9 979,20  лв. Осигурената храна – супа, основно ястие и хляб се приготвя в кухнята на ДСП за 72 социално слаби лица.

 

2. В Община Берковица  функционира Домашен социален патронаж, в кухнята на който се приготвя храна за възрастните хора и хората с увреждания от община Берковица.

 

Цялостната издръжка на ДСП е местна дейност. Общо разходите за дейността са в размер на 121 132  лв. /т. ч. от събрани такси: 49 442 лв./. Въпреки, че в други общини подобни дейности отдавна са закрити, в Община Берковица , вярвайки,  че услугата е необходима за значителен брой потребители, за 5 дни от седмицата се осигурява хляб, супа, основно ястие и десерт. Услугата се ползва от повече от 100 възрастни и хора с увреждания  от общината. Менютата са съобразени с възрастта и особеностите в храненето на възрастните хора и инвалидите. При необходимост се изготвят и диетични менюта.  Минималната такса дава възможност на повече жители на общината да ползват услугата. Храната се доставя до домовете на жителите на града и селата. През 2012г. започна предоставянето на услугата и в село Ягодово.

 

3. Разработен е, и внесен проект „ Помощ в дома за независимост и достоен живот” към МТСП  по ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема „Помощ в дома”; стойност на проекта 209 256.34 лв.

 

4.Работа по изготвяне на проект „ Строеж на Център за настаняване от семеен тип „  по програма Развитие на селските райони  ДФ Земеделие стойност – 670 422 лв. Проекта е внесен и одобрен с подписан договор за финансиране.

 

5.Съдействие при реализиране на проект „ Информирани и здрави” по ОП ” Развитие на човешките ресурси”  към Министерство на Здравеопазването;

 

6.Работи се  по проект „ Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси” към МТСП – назначени 45 лични асистенти обслужващи 50 потребителя.

 

7.Участие в конкурс за избор  на социални работници по проект „ И аз имам семейство”.

 

8. Сключен договор  за доставка на хранителни продукти по проект „Обществена трапезария гр.Берковица „ за периода 01.01.2012г. – 30.04.2012г.

 

9. Сключен е  договор  за доставка на хранителни продукти по проект „Обществена трапезария гр.Берковица „ за периода 01.10.2012г. – 31.10.2012г.

 

10. Сключен е  договор за доставка на хранителни продукти за поделенията на община Берковица за периода 03.01.2012г.- 31.12.2012г.

 

11.Изготвен е отчет за изпълнението на Годишен план за действие за 2011г. по изпълнението на Общинската стратегия в община Берковица.

 

12. Изготвен е  доклад за изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги – Община Берковица 2011г.;

 

13. Изготвен е Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Берковица 2012г. Приет с Решение на ОбС №200 от Протокол №7/20.04.2012г.

 

14. Изготвен е Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Берковица 2013г. Приет с Решение на ОбС №200 от Протокол №7/20.04.2012г.

 

15. Изготвена е Общинска програма за закрила на детето приета с Решение №124 от Протокол 17/17.02.2012г.

 

16. Изготвена е  Наредба за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването  и пренасянето на покойници на територията на община Берковица. Приета с Решение №117 от Протокол №5/17.02.2012г.

 

17.Изготвена е справка за натуралните показатели по проекто–бюджет 2013г. за социалните услуги предоставяни в специализираните институции и общността.

 

18. Участие в конкурс за избор на директор на ЦНСТ гр.Берковица.

 

19. Участие в конкурс за избор на директор на ДВХД с.Бистрилица.

 

20. Участие в конкурс за избор на директор на ДДМУИ гр.Берковица.

 

21. Участие в конкурс за избор на директор на ДСХ с ОБЛ гр.Берковица

 

22. Участие в конкурс за избор на директор на ДДЛРГ гр.Берковица.

 

23.Извършени са  проверки в ДДЛРГ 2 / два / броя и организиране и провеждане на  работни срещи между отговорните институции за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски.

 

24. Извършена е  проверка в ЦНСТ  и съдействие за отстраняване на пропуски и нарушения  констатирани от ДАЗД.

 

25.Извършена е една проверка по сигнал в ДВХД с.Бистрилица.

 

26. Извършена е  една проверка по сигнал от РЗИ Монтана в ДДМУИ гр.Берковица.

 

27. Във връзка с изпълнение на проект „Детство за всички”  е оказвано съдействие на фондация „Лумус” за провеждане на групови супервизии.

 

28 .Извършване на последващо наблюдение на приключил проект „Нова перспектива за деца в риск и техните семейства” по ОП „РЧР”.

 

29.Проведено е  събрание и е разширена  дейността на ДСП гр.Берковица и в село Ягодово.

 

30.Проведени заседания на комисията за закрила на детето – 2броя.

 

31.Оказване на съдействие при организирането и раздаването на помощи на социално слаби граждани от областен съвет на Български червен кръст.

 

32.Във връзка с подадени заявления за социални погребения –  обработени документи и комплектувани преписки на 6 погребения.

 

33.Сключен договор за сътрудничество, във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.12,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане при реализирането на програми за предоставяне на социални услуги , екологични програми и програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места в страната.

 

34. Преписки свързани със социалната дейност  14бр.

 

35.Внесени докладни  27 броя.

 

36. Изготвяне на статистически отчет за медицинските специалисти по здравни грижи в учебно възпитателните заведения.

 

37.Оказване на съдействие на МЗ и РЗИ-Монтана за провеждане на национална кампания на „Училище без тежест” чрез информиране на медицинските специалисти в здравните кабинети в училищата.

 

38. Преписки свързани със здравеопазването 14 броя.

 

39.Участие в проведени 9 заседания на пробационен съвет.

 

40. Участие в проведени  заседания  и разгледани 50 възпитателни   дела на МКБППМН.

 

41. Участие в проведени 10 заседания на комисията по ЗИХУ.

 

И през 2012 година продължава партньорството ни с организацията „Марбъл Прожект” – Англия (стартирало като част от “Харвест Фор Дъ Хангри” от Челмсфорд, в момента самостоятелна благотворителна организация), които продължават да даряват социалните институции на територията на общината.

 

За 2012 с дарения е направена стая за посещения за домуващите в ДВД-Бистрилица, направи се ремонт на пералното помещение в ДДМУИ.

 

В града се „завърна” и холандската фондация „Християнска фондация – Бутенпост – България”. Тази година подариха на децата от ДДЛРГ – Люба Тенева по един чифт есенни и един чифт зимни обувки и хранителни продукти; за децата в ЦНСТ – бяха закупени спални комплекти за всяко дете; за децата от ДДМУИ – хранителни продукти от първа необходимост.

 

 

 

ТУРИЗЪМ

 

 

 

Развитието на туризма в Берковица и региона е една от стратегическите цели на Общината. Разработването и изпълнението на Програма за развитие на туризма за съответната година е основна задача на Общинска администрация – Берковица. В тази връзка през 2012г. се проведоха няколко заседания на Консултативен съвет по туризъм, на които бяха обсъдени редица важни въпроси, свързани с туризма, включително и по-детайлно разглеждане на програмата по раздели.

 

Голяма част от задачите, залегнали в програмата за туризъм са свързани с популяризиране възможностите за туризъм в Берковица и реклама на съществуващите обекти в разнообразни аспекти. През2012 г. Община Берковица участва от 14 до 16 септември в Трансграничен панаир в сферата на туризма в гр. Враца с организатор Търговско-промишлена палата – Враца. Сред многобройните участници бяха и изложители от Румъния. Заявка за представяне на Община Берковица имаше и в трансграничен международен туристически панаир в Русе от 26 до 30 януари, но поради лошите метеорологични условия участието не бе осъществено. Освен с участие в туристически борси и изложения, реклама за туристическия потенциал на Берковица бе направена както чрез публикации в туристически издания – списание „Еврорегион”, така и чрез информация в електронни медии – отразяване по БНР и радио Дарик на проведените през 2012г. фестивали и събития – двадесет годишния юбилей на Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки”; Рок фестивал „Берксток”; Фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува”; състоялото се за първи път в Берковица авиошоу с мото планери и делта планери.

 

През2012 г. Община Берковица се включи и в разнообразни по вид инициативи, свързани с туризма:

 

 1. Участие с три обекта – Къща – музей „Иван Вазов”, Етнографски музей и връх Ком – в специален пътеводител „Опознай родния край”, в който ще бъдат включени 15-те от най-значимите туристически обекта, намиращи се на територията на област Монтана. Пътеводителят ще бъде предназначен основно за училищата.
 2. Участие в инициатива на OMV „Гид на българския шофьор”, свързана с подмяната на указателните OMV табели на територията на Община Берковица с нови табели, отделящи приоритетно внимание на природните и културни забележителности.
 3. Участие в новата национална инициатива на БТС „100-те природни феномена на България” с предложението за включване на природна забележителност Хайдушки водопади.
 4. Участие на Община Берковица в първото издание на Националния преглед – конкурс „Общините за развитието на туризма”, който бе проведен на два модула – „Общините за развитието на туризма” и „Най-добро сътрудничество на общината и частен партньор с принос за туризма”. В конкурса участваха 9028 участника от цялата страна – общини, общински предприятия „Туризъм”, браншови организации, туроператори, транспортни фирми, хотели, колежи по туризъм, читалища, НПО – с номинации в различни категории. 104 от участниците получиха различни призове и грамоти, в това число и Община Берковица.

 

Изработката на рекламни материали, свързани с туризма е друг вид от дейностите за реклама и маркетинг. Бе преиздаден каталог за Берковица с допълване на два нови обекта – Къща за гости „ЕВИА” и къща за гости „ПЪРВАНОВИ”; бяха отпечатани 4 вида рекламни картички за Берковица; бяха изработени различни по вид сувенири – сувенирни чинии и стативи, магнитни сувенири, рекламни тениски. За празника на града бяха изработени рекламни кристални плакети с акцент Часовниковата кула – по повод250 г. от изграждането й.

 

Друга важна част от дейностите, касаещи туризма, е разработването и участието в туристически проекти. Спечеленият финансиране проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч” бе предшестван от множество срещи и дискусии с бизнеса, културни и музейни институции и общинските администрации от трите общини. През юли 2012г. на територията на Берковица се състоя и финалната пресконференция на проект „Мрежа за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия в туристическия сектор” – Община Берковица бе активен партньор и пряк участник в дейностите по проекта още от 2011г.

 

Традиция от празничния календар на Берковица са провеждането през месец август на Празника на Балкана и по следващия го Празник на малината – 55 години клуб „Туристи-ветерани” и 105 години на организирано туристическо движение в Берковица. За пореден път по повод трети март – Националния празник на България бе организирано факелно шествие – спускане със запалени факли по ски пистата на Ком и празнична програма.

 

Община Берковица се включи активно и в инициативата за популяризиране на Северозапада, осигурявайки превоз до хижата на желаещите от града да покорят връх Ком – в изкачването на 25 август се включиха повече от 50 души.

 

През2012 г. бе извършена и промяна в размера на туристическия данък, съобразно категорията на туристическите обекти, предлагащи нощувка. Това бе породено от обявяването за противоконституционни от Конституционния съд на две разпоредби от ЗМДТ, касаещи изравняване до 30% на данъка. Предложените от Консултативния съвет ставки на данъка бяха определени така, че да не утежняват бизнеса от една страна, а именно – за обекти с категория една звезда – 0,40 ст; за обекти с категория две звезди – 0,50 ст. и за обекти с категория три звезди – 0,60 ст. за всяка реализирана нощувка и да калкулират приходи в Общината от друга. След приемането на така предложения размер на туристическия данък от Общински съвет – Берковица, хотелиерите бяха уведомени и им бе разяснен подробно механизма за последващото събиране на данъка. Към месец октомври2012 г. отчетените брой нощувки са както следва: 6563 броя общо, от които 5675 броя българи и 888 броя чужденци.

 

Съществена част от дейностите, пряко свързани с туризма е и категоризирането на туристически обекти – заведения за обществено хранене и развлечение, средства за подслон и места за настаняване. За 2012 г. е извършена промяна в обстоятелствата на 4 обекта, категоризирани са 6 обекта, от които семеен хотел „Гелов” с 40 места и самостоятелни стаи „Георги” с 16 места. Общо постъпленията от категоризация на туристически обекти възлиза на 1755,00 лв.

 

 

 

КУЛТУРА

 

През 2012 година организирахме и проведохме многобройни и разнообразни културни мероприятия, като:

 

І. Международни фестивали:

 

 1. Международен детски фестивал на изкуствата “Лачени обувки”;
 2. Международен фолклорен фестивал “Балканът пее и танцува”;
 3. Международен рок фестивал “Берксток”.

 

ІІ. Културни прояви с национално, регионално и местно значение:

 

 1. Велик водосвет с хвърляне на Светия кръст във водата за здраве;
 2. Тържествено честване на Националния празник на Република България 3 март;
 3. Традиционна Кушия на Тодоровден;
 4. Празничен концерт и програма от мероприятия по повод Великден;
 5. Ден на храбростта и Празник на българската армия /Гергьовден/;
 6. Международен ден на музеите 18 май;
 7. Празнично честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май;
 8. Празник на Берковския Балкан;
 9. Празник на малината;
 10. Ден на Съединението на България 6 септември;
 11. Празник на Берковица – 8 септември Рождество на Пресвета Богородица;
 12. Ден на Независимостта на България 22 септември;
 13. Международен ден на възрастните хора;
 14. Ден на народните будители 1 ноември;
 15. В момента тече подготовка на Коледни и новогодишни празнични прояви.

 

 

 

ІІІ. Честване на кръгли годишнини:

 

 1. Богата програма вписа в календара  140 годишнината на  читалище “Иван Вазов 1872″ Берковица на 11 май 2012 г. Събитието започна с изложба, посветена на годишнината на културната институция. Тя бе организирана съвместно с Окръжен държавен архив Монтана.
 2. 20 години Международен детски фестивал на изкуствата “Лачени обувки”;
 3. 110 години от създаването на Берковски духов оркестър;
 4. 55 години от първата експозиция в къща музей “Иван Вазов”.
 5. Традиционният празник на града – доразвиват се партньорските отношения с побратимените на Берковица градове – за това свидетелстват големият брой пристигнали за празника гости –  кметове и представители от почти всички побратимени градове.

 

 

 

Оказваме активно съдействие на ръководителите на Народните читалища в Общината при изпълнение на техните задачи. В резултат на съвместната ни дейност от тази година по Програма „Глобални библиотеки – България”  в още две читалища /НЧ “Развитие 1927” – с. Боровци и НЧ “Иван Вазов 1911” – с. Бързия/ са обособени компютърни зали и има назначени по ½ щатна бройка библиотекари.

 

С Решение №172/30.03.2012 г. на Общински съвет – Берковица, съществуващите три културни институции: Къща музей “Иван Вазов”, Етнографски музей и Градска художествена галерия – гр. Берковица, са обособени като самостоятелно юридическо лице чрез обединяването им и създаване на “Музеен комплекс – Берковица”.

 

През 2012 г. бе пусната в действие  СВОБОДНА ЗОНА ЗА ИНТЕРНЕТ –  жителите на гр. Берковица вече могат да ползват безплатен, безжичен интернет около пл. Радичков. Проектът е осъществен от община Берковица и местен интернет доставчик.

 

 

 

СПОРТ

 

 

 

През годината Община Берковица подпомагаше организационно и финансово всички спортни клубове: Ръгби клуб “Балкански котки”, Клуб по биатлон “Ком – Берковица”, Ски клуб “Ком”, ОФК “Ком – Берковица”, ФК “Вихър Бързия”, Клуб по тенис на маса, Клуб по ориентиране. От тази година възстанови дейността си клубът по карате “Берквитис” и се създаде новият клуб по волейбол “Тони спорт”. С подкрепата на Общината продължава да се развива клубът по приложно колоездене, чиито спортисти се представиха отлично на Европейското първенство в  Полша.

 

Проведоха се следните спортни мероприятия:

 

 1. Ски състезанието “Берковски олимпиец”, включващо дисциплините ски бягане и ски алпийски дисциплини;
  1. Великденски турнир по тенис на маса;
  2. В ученическите спортни игри високи постижения завоюваха отборите по волейбол -момчета на ІІІ ОУ ”Иван Вазов”  и по хандбал-момичета от І ОУ ” Н. Й. Вапцаров”;
   1. Млад огнеборец;
   2. Мотокрос в с. Мездрея;
   3. Мотосъбор;
   4. В Международният турнир по ръгби “Димитър Гаврилов – Тренера” участие взеха 8 отбора от страната и от Румъния;
    1. Отбелязахме деня на спорта 17 май със спортни състезания между училищата;
    2. Във връзка с включването на Община Берковица в Европейската седмица на мобилността, на 22 септември се проведе демонстрация на приложно колоездене, след което всички желаещи деца, които се пробваха да преминат препядствията получиха грамоти;

 

10.Подкрепихме финансово Мария Васова за участието и в Световното първенство по шахмат в Словения;

 

11. Факелно шествие на Ком по повод 3 март;

 

12.Първи индивидуален турнир по тенис на маса за “Купа Берковица”;

 

13. За първа година край Берковица  се проведе уникално тридневно Авиошоу.Шоуто беше едно от събитията  за Великденските празници. На летателна площадка в местността „Хмела” до Чапраза, бяха представени летателни апарати /моторни и безмоторни/   на клубове от България по парапланеризъм, делтапланеризъм и парашутизъм. В програмата на шоуто имаше демонстрационни полети, спускане на парашутисти, демонстриране на кацане в цел на безмоторни летателни апарати от Щърковица, развлекателни полети за посетители. Тенденцията е Авиошоуто да прерасне в своеобразен фестивал на леката авиация.

 

 

 

ГОРИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 

 

 • Изготвена e докладна записка относно Предоставяне на ползването на мери и пасища по землища в община Берковица.
 • Организирани са дейностите по изготвяне на Горскостопанския план  на горски територии, собственост на община Берковица. В момента  Горскостопанския план  е внесен в РДГ – Берковица за утвърждаване.
 • Разпределен е лимита по населени места на дървата за огрев от контингента за местното население. Обработени заявления – 324 броя , на граждани за добив на дърва за огрев по такса “на корен” от контингента на Община Берковица и изготвен списък на получилите разрешение и изпращането му в Държавно лесничейство – гр. Берковица
 • Обработена документация и изготвени докладни записки до Общински съвет – Берковица за земи от Общинския поземлен фонд (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ)- 49 броя за 86 броя имоти.
 • Изготвени договори за ползване на мери и пасища от ОПФ 3 броя.
 • Известяване на собствениците на горска и земеделска техника и организирани посещенията на Контролно – техническа инспекция – Регионална служба – Монтана в община Берковица 3 пъти за периода.
 • Изготвени 2 броя договори за наем, на основание на които са внесени сумите за използваните имоти  от Общинския поземлен фон т.н. имоти „бели петна” на обща стойност: 16 560.40 лв.
 • Изготвена Заповед на основание чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ за изземване на земеделска земя, ползвана без правно основание 1 брой. В последствие е внесена сумата от 12 306.84 лв., представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището на с. Гаганица, където се намират имотите от Общинския поземлен фонд, ползвани неправомерно.
 • Участие в комисии, определени със Заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 72б от ППЗСПЗЗ-проведени 3 заседания за периода.
 • Издадени са 3 броя Служебни бележки, касаещи изплащането на сумите по чл. 37 в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и дали на лицата са издадени Заповеди по чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.
 • Извършено е почистване на речните корита и на сервитута на общинската пътна мрежа (от с. Гаганица до с. Черешовица) от опасни дървета и клони. Количеството на събраната дървесина е 319 куб.м. Със Заповед на Кмета на Община Берковица дървесината е разпределена за ползване на кметовете, кметските наместници, музея, училища, детски градини, читалища от общината.

 

 • Издадените разрешителни за отсичане на дървета в регулация на населените места от общината и в земеделските земи са 62 броя.

 

 • Издадени позволителни за събиране на лечебни растения – 13 броя.

 

 

 

ОКОЛНА СРЕДА

 

 • Усилената работа по реализацията на националната и световна инициатива “Да изчистим България за един ден” даде добри резултати в Община Берковица. Над 1000 човека от цялата община се включиха в инициативата. Почистени бяха над 30 нерегламентирани сметища. Особено активни се оказаха фирми, общински и неправителствени организации, училища, детски градини и детска ясла, учители-пенсионери, пенсионерски клубове и клуба на туристите-ветерани, Държавно лесничейство и РДГ. В продължение на няколко дена боклука се извозваше от Комунални дейности. На едно от най-големите сметища в м. Самотния бор изключителна помощ оказаха децата от ДММУИ гр. Берковица.
 • Организирано е провеждането на конкурси „Чисто населено място”(На първо място е класирано с. Гаганица) и „Чист и приветлив квартал” (класиран на първо място е ж-к „Заряница”).
 • Изградени площадки за временно съхранение на строителни и биоразградими отпадъци 2 бр. с обща площ от 5.000 дка.
 • Организирани са дейности по спиране  ползването на местни водоизточници (изворни чешми) за питейни и битови нужди на територията на община Берковица. (Изготвени и поставени 17 броя забранителни табели).
 • Извършено е почистване на закрито общинско депо за твърди битови отпадъци, намиращо се в местността „Блеов чифлик”.
 • Закупени са 32 броя контейнери тип „Бобър” и 15 броя кофи тип „Мара” с цел подобряване сметосъбирането и сметоизвозването в общината.
 • Проведена е акция по засаждане на 250 броя дръвчета Служители на Общинска администрация Берковица засадиха 60 фиданки на различни места в града. С инициативата се отбелязва Деня на Земята и се поставя началото на пролетното залесяване. Районите, в които са засадени дръвчетата са кварталите на Берковица и централната градска част. Видовете фиданки са: туя, кедър, чинар, бреза, кипарис и др. Идеята е те да допринесат за подобряване на околната среда и показателите на атмосферния въздух. Осъществихме почистване на опасни и болни дървета.
 • Издадени Удостоверения за административна регистрация на кучета-18 броя.
 • Участие в заседание на Епизоотичната комисия1 път за периода

 

 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

 • Издадени са 14 броя разрешителни за таксиметров превоз и са подсигурени светлоотразителните стикери към тях.
 • През периода транспортното обслужване е извършвано по маршрутните разписания от утвърдените транспортни схеми. Има неизпълнени курсове най-вече през зимния период, поради влошената обстановка на пътя и обилните снеговалежи. За неизпълнени курсове по вътрешноградската линия са наложени и съответните санкции.
 • Участие в 2 заседания на Областната комисия по транспорт.
 • Издадените удостоверения за липса на задължения към Община Берковица са  65 броя, а издадени удостоверения за наличие на задължения към Община Берковица – 1 брой.
 • Изготвени Наказателни постановления, на основание актове по: Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица, Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Берковица, Наредба за управлението и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на община Берковица –  307 броя.
 • Отчетност на подадените Уведомления за  работно време на търговските обекти – 8 броя.
 • Издадени разрешения за удължаване на работното време на заведения за хранене и развлечения – 24 броя.
 • Организирано изложение „Произведено в Берковица”.
 • Организирано е извършването на търговската дейност по време на празниците, провеждани от Община Берковица по разполагането на атракционните съоръжения, маси за търговия с промишлени стоки и захарни изделия и е събирана съответната такса „тротоарно право”.

 

Общата стойност на приходите от събиране на такса „тротоарно право” за разполагане на атракционни съоръжения, маси за търговия с промишлени стоки (на празници и петъчни пазари) и захарни изделия, изнасяне на маси пред заведенията за обществено хранене е 9050.45 лв.

 

 • През периода са извършени проверки по сигнали и жалби на заведенията за хранене и развлечения и частни домове, съвместно със служители на РУП – Берковица, РИОКОЗ – Монтана и РИОСВ – Монтана.
 • Изготвена е докладна записка, относно Годишен отчет за стопанската дейност и финансови резултати за2011 г. на общинско дружество „Общински пазар99”ЕООД, гр. Берковица;
 • Отделът има многократни участия в комисии при извършване на проверки, организирани от други отдели в администрацията.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

През 2012 г. в „Центъра за услуги и информация на гражданите” са регистрирани 7490 броя входящи документа, като в това число влизат входящите писма, молби и заявления от граждани и фирми, и заявления за извършване на административна услуга. Изведени са  3296 броя изходящи документи. Основни приоритети на отдела за 2012 г.:

 

ü     Повишаване качеството и бързина на услугите.

 

ü     Работи се за предоставяне на достъпна ,изчерпателна и навременна за потребителите информация.

 

ü     Своевременно отчитане пред ръководството и набелязване мерки за недопускане просрочие  на преписките.

 

ü   Подобряване механизма за обратна връзка с клиента.

 

ü   Работи  гише за обслужване на хора с увреждания.

 

ü    Нулева толерантност към корупцията.

 

 

Най-голям дял от извършените услуги са в сферата на гражданското състояние -2675 броя.

 

Поддържането на електронните регистри в актуално състояние и създаване на електронен акт за раждане, акт за граждански брак и акт за смърт в „Националния регистър по гражданско състояние”  за цялото население, е важна задача с оглед автоматизирането на процеса на обслужване на населението.

 

В изпълнение на целите на общината в областта на гражданското състояние  през 2012 година са създадени общо 4367 електронни актове за раждане и смърт за периода: 2000-2009 г. През годината бяха предоставени от ГД  ГРАО списъци, извлечени от Национална база данни ”Население”,  сортирани  по различни критерии, по които след допълнителни проучвания бяха актуализирани над 2000 записа в Национална база данни „Население”.

 

През годината завърши процеса по осигуряване на възможност за предоставяне на електронни административни услуги. Това е осъществено във  връзка със системата на „Електронно правителство”, която все още не функционира. Към настоящия момент, община Берковица предоставя възможност за извършване на немалък брой такива административни услуги, но за съжаление, няма голяма ползваемост.

 

 

 

МЕДИИ

 

 

 

1.Публикации в печатни средства – 50 в това число: -местни и национални вестници, периодични издания, бюлетини, пряка кореспонденция и специални брошури.

 

2.Участия в електронни медии – 10 в това число: местни и национални радио и телевизия- БНР и Дарик радио.

 

3. Рекламни статии за туристическите възможности на Берковица.

 

4. Ежедневно представяне новините от общината в сайта www.berkovitsa.bg, както и по местния радиовъзел. Предоставяме и информация за проекти на общината, търсейки обществени групи, които ще бъдат повлияни от него.

 

5. В изданията на НСОРБ периодични публикации за предстоящи събития в община Берковица.

 

6. Предпечатна подготовка на в-к Ком в общината, както и издаването му ежемесечно, а не ежеседмично, което пести от бюджета на институцията. Използваме минимални ресурси, но постигаме резултатност и ефективност. Това е и един от информационните канали, при който резултатно се стига до общността.

 

 

 

 

 

Настоящият отчет не би могъл да обхване реално цялата работа и всичко свършено от служителите на общинска администрация Берковица. Изнесеното като данни е основното в работата на отделите и дирекциите.

 

В заключение можем да направим извода, че всичко, което бе постигнато през 2012г. и което ще се реализира през следващата – 2013 г.  има една единствена цел – Берковица да се превърне в едно по-добро място за живеене. Общинското ръководство е решено това да се случи и няма да жали сили и средства, за да постигне амбициозните цели, които си е поставило. Ще продължим да работим упорито и  последователно.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

 

 

Изминалата 2012 година беше година на предизвикателства, породени от кризисните процеси, от високите потребности на хората и ограничените възможности за тяхното решаване. За общинската администрация и за Общинския съвет носи удовлетворение обстоятелството, че в тази сложна обстановка успяхме не просто да оцелеем, а да направим крачка напред в развитието на Община Берковица.

 

 

 

          ВСИЧКО ПОСТИГНАТОТО ПО-ГОРЕ НЕ БИ БИЛО ВЪЗМОЖНО, АКО НЯМАШЕ СЪГЛАСУВАНОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, КАТО ГРАД  ДОСТОЕН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

 

КМЕТ на Община Берковица

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
"Йордан Радичков" (4) covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (254) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (9) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (4) заповед (7) заповеди на кмета (23) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наСлавомир Тодоров ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаЖоржета Тодорова ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаТодор Тодоров ул. “Ген.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.