Актуални Новини, Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2017 ГОДИНА

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на община Берковица към 31.12.2017 година е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция “Държавно съкровище“ към МФ, като на основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси е внесен от Кмета инж. Милчо Доцов за приемане от Общински съвет Берковица.

 

Данните от сборния годишен отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Общината за периода 01.01.2017 г – 31.12.2017 година показват, че община Берковица може да отбележи поредната добра във финансово отношение година. Стойностите на финансовите показатели отразяват финансова стабилност, прозрачност, самостоятелност и устойчивост, ефективност, добра събираемост на приходната и умерено изпълнение на разходната част на бюджета. Бюджетното салдо е положително, а увеличените капиталови разходи създават потенциал за реализация на бъдещи приходи.

Преходният остатък към 31.12.2017 година е 1 877 278 лева, от които в държавна дейност – 791 594 лева и в местна дейност – 1 085 684 лева.

В доклада си, Сметна палата изрази положителна оценка за оптималното и ефективно използване на бюджетните средства при спазване на строга финансова дисциплина спрямо приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, сметкоплана и указанията по чл.164, ал.1 и 3 от Закона за публичните финанси. Годишния финансов отчет на община Берковица, дава вярна и честна представа за консолидираното състояние на общината към 31.12.2017 г.

На основание отчетните данни, общото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 година е в размер на 12 479 332 лева, в т.ч. – за държавни дейности – 8 390 923 лева, за местни дейности – 3 433 719 лева, дофинансиране – 654 690 лева.

В приходната част се вижда подобрена събираемост на данъчните приходи – 67.28 % при 61.81 % за 2016 година.

Върнахме 278 454 лева по заеми от банки и 148 500 лева заем от ПУДООС и изплатихме лихви 15 395 лева

През 2017 година са намалени просрочените задължения в Общината спрямо 2016 година с 35 593 лева.

Намалихме неразплатените разходи с 232 449 лева.

Един от основните акценти в дейността на общинска администрация през годината беше работата по програми и проекти за реконструкция и доизграждане на общинската инфраструктура,като използвахме почти всички възможности на отворени програми и мерки, представляващи интерес за нашата община.

През годината постъпилите средства по сключените договори са

2 073 028 лева по следните проекти:

  • Енергийна ефективност НЧ Иван Вазов
  • Енергийна ефективност на сграда ОбА
  • Енергийна ефективност на ЦДГ „Звънче“
  • Енергийна ефективност на сграда РУ Полиция
  • Енергийна ефективност на многофамилни жил.сгради
  • Проект по програма наука и образование за предучилищна интеграция
  • Проект по програма наука и образование образователна интеграция
  • Социални проекти :Асистенти,Обществена трапезария,СКЦ,Приеми ме ,Подкрепа за заетост
  • Административен капацитет ОбА От всичко казано дотук можем да бъдем доволни от постигнатото и да отчетем, че 2017 година беше една успешна година за община Берковица.
  • Общо изпълненото и приключено строителство през 2017 година е на стойност 579 753 лева. Осигурени бяха със заем от ОББ 450 088 лева за реконструкция и рехабилитация на ВВМ, от които до края на годината бяха усвоени 95 454 лева. Останалите средства са прехвърлени като преходен остатък за изпълнение през 2018 година.

Инж.Милчо Доцов

Кмет на община Берковица