АКТУАЛНО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2018 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,

На основание чл.44 ал.5 от ЗМСМА и в изпълнение на мандатната си програма представям пред Вас отчета си за 2018 година.

2018 година беше трета поредна година на успешно изпълнение на мандатната програма на кмета, на нормално функциониране на всички системи на общината, на продължаващо финансово стабилизиране и на добри резултати и надграждане във всички насоки на нашата работа.

  1. ИНФРАСТРУКТУРА, КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Ако 2016 и 2017 г. бяха години на успешно разработване на проекти по национално и европейско финансиране, то с удовлетворение можем да отчетем, че 2018 г. беше и година по изграждане и реконструкция на общинската инфраструктура и на успешно изпълнение и старт в реализацията на голяма част от нашите проекти.

1.1  През 2018 г. в  Общината са изпълнени общо над 20 строителни обекти и доставки на оборудване, като по важните от тях са :

– Изграждане на Минерален водопровод  от сондаж с. Бързия до минерална баня гр. Берковица. Предстои приемателна комисия и въвеждане в експлоатация                                               – 1 000 000 лв.

– Енергийна ефективност на сграда Полиция                                                                                        239 646 лв.

– Енергийна ефективност на 5 броя жилищни сгради

– Ж. бл. „Незабравка“                                                                                                                                –  226 059 лв.

– Ж. бл. „Еделвайс“                                                                                                                                    –  187 810 лв.

– Ж. бл. ул. „Александровска“ 41                                                                                                              –  323 425 лв.

– Ж. бл. № 13,14,14А ж.к. „Изгрев“                                                                                                            – 760 374 лв.

– Ж. бл. № 1,2 ж.к. „Изгрев“                                                                                                                       –  528 911 лв.

– Сграда ул. „Шабовица“ №34                                                                                                                   –   82 000 лв.

– Изкърпване улици в гр. Берковица и селата                                                                                     – 100 000 лв.

– Рехабилитация Промишлена зона                                                                                                         –   19 500 лв.

– Основен ремонт Етнографски музей                                                                                                       –  17 599 лв.

– Обновление Културен център „Й. Радичков“                                                                                        –  17 000 лв.

– Основен ремонт тротоар ул. „Николаевска“                                                                                         –  12 500 лв.

– Ремонт отоплителна инсталация ДГ с. Замфирово                                                                        –    9 805 лв.

– Ремонт пенсионерски клуб гр. Берковица                                                                                              –  10 996 лв.

– Ремонт площадно пространство бл. 1 и 2 ж.к. „Заряница“                                                              –   5 000 лв.

– Ремонт читалище с. Бързия – сцена                                                                                                        –   6 600 лв.

– Рехабилитация алеи Гробищен парк                                                                                                       –  33 750 лв.

–  Доставка инфрасет оборудване за Комунални дейности                                                              –  30 000 лв.

– Доставка лекотоварен автомобил, косачка и храсторез                                                                 –  23 000 лв.

– Камери, софтуер и др. IT                                                                                                                           –  11 000 лв.

– Рехабилитация площад с. Замфирово                                                                                                      –  6 000 лв.

– Лабораторно оборудване за ПСПВ                                                                                                           –  9 350 лв.

– Детска площадка в градска градина                                                                                                        – 10 000 лв.

– Ремонт на тротоари по програма 50/50                                                                                               –  20 000 лв.

– Други

 

1.2. Обекти в процес на изпълнение. Стартирали.

– Рехабилитация улични платна и тротоари на ул. „Здравец“ и ул. „Тузлата“                                                                                                                                                                                                                               – 301 230 лв.

– Приключва изпълнението на проект енергийна ефективност на сграда ДГ „Звънче“, гр. Берковица                                                                                                                                                                                      – 413 100 лв.

– В процес на изпълнение е проект Енергийна  ефективност на сграда на Общинска администрация гр. Берковица                                                                                                                                            – 1 000 000 лв.

– В процес на изпълнение е проект енергийна ефективност на сграда НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица                                                                                                                                                      – 1 400 000 лв.

– Изпълняват се проекти за енергийна ефективност на още 5 бр. жилищни сгради, които се очаква да са готови до месец май  2019 г.

– Ж.бл. „Бор“ 1                                                                                                                                             – 398 080 лв.

– Ж. бл. ул. „Александровска“ 27                                                                                                            – 544 920 лв.

– Ж.бл. бул. „Мрамор“ №5                                                                                                                          – 266 997 лв.

– Сграда ул.“Николаевска“ №31                                                                                                                –   43 806 лв.

– Сграда ул. „Добруджа „ №7                                                                                                                     –   69 954 лв.

– Минерален форум и кът за отдих в парк „Св. Георги Победоносец“                                        –  20 000 лв.

– Ремонт и изкърпване Общинска пътна мрежа                                                                           – 144 000 лв.

 

1.3. Обекти с избран изпълнител, сключен договор и предстоящо стартиране през пролетта на 2019 г.

– Изграждане на канализация по ул. „Кирил и Методий“

гр. Берковица  – II етап                                                                                                                               – 260 000 лв.

– Рехабилитация водопроводна мрежа ул. „Екзарх Йосиф“

гр. Берковица                                                                                                                                                – 10 110 лв.

– Рехабилитация водопроводна мрежа ул. „Щърковица“

гр. Берковица                                                                                                                                                –   7 000 лв.

– Рехабилитация преасфалтиране на 15 бр. улици в гр. Берковица и 5 бр. в селата Бързия, Замфирово и Боровци                                                                                                                                                       – 600 000 лв.

1.4. Обекти с избран изпълнител, но несключени договори, поради обжалване на процедурата в КЗК.

– Рехабилитация Общинска пътна мрежа път х. „Ком“, път с. Бързия – с. Ягодово, път с. Слатина – граница Община Вършец, път „Котеновско шосе“, път с. Гаганица – с. Черешовица, път – разклон с. Замфирово, с. Боровци – шосе с. Гаганица                                      – 6 000 000 лв.

– Рехабилитация и реконструкция улици и тротоари – ул. „Тимок“, ул.“Заряница“, ул. „Даме Груев“, ул. „Мусала“, ул. „ Райко Даскалов“, ул. „Кестенарска“ в гр. Берковица и улици „Артец“ и „Ком“ с. Бързия      – 1 700 000 лв.

– Рехабилитация ул. „ 1-ви май“ кв. „Раковица“                                                                                   –   200 000 лв.

1.5. През годината са подадени 7 нови проекта – общо за трите години                                               – 64 бр.

1.6   През 2018 г. Общината спечели  и подсигури финансиране по още 5 проекта на обща стойност над 7 милиона лева, както следва:

– Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Берковица                                              – 2 214 000 лв.

– Изграждане на инсталация за компостиране и преработка на биоразградими отпадъци – заедно с Община Вършец                                                                                                                                          – 3 740 000 лв.

– Проект „Туризъм“ – по ТГС България – Румъния                                                                       –    200 000 лв.

– Рехабилитация ул. „1-ви май“ – кв. „Раковица“                                                                           –    200 000 лв.

– Оборудване за Патронажа                                                                                                            –     30 000 лв.

– Други – социални, ПУДООС, заетост                                                                                  – над 1 000 000 лв.

1.7  Общо за трите години на мандат 2015-2019 г. осигуреното финансиране за Общината по програми и проекти по национално и европейско финансиране е за над 30 милиона лева.

  1. СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА.

За трета поредна година въпреки финансовите трудности Общината изпълнява успешно поетите ангажименти от кмета в мандатната програма със социална насоченост към децата, спорта, възрастните хора, хора с увреждания и нуждаещите се от лечение.

Изразходените средства в тази насока през 2018 г. са общо 171 010 лв., което е със 73 810 лв. повече в сравнение с 2015 г. или 76% ръст, като прогнозата е в края на мандата увеличението на тези средства да достигнат над 200 000 лв. – повече от 2 пъти увеличение.

2.1 Увеличи се от 250 лв. на 300 лв. еднократната помощ за раждане на дете, като са раздадени общо 30 100 лв.

2.2 Предоставените средства на спортните клубове са в размер на 90 530 лв., което е с 16 122 лв. повече от 2017 г.

2.3 На пенсионерските клубове и хората с увреждания са предоставени субсидии в размер на 28 100 лв.

2.4 Увеличиха се повече от 2 пъти в сравнение с 2015 г. и средствата за социално подпомагане от 9 000 лв. през 2015 г. на 22 380 лв. през 2018 г.

2.5 Предоставените средства за изпълнение на социалните ангажименти от мандатната са, както следва:

    ОТЧЕТ
 

    ВИД

  ДЕЙНОСТ

 

2011 г.

 

2015 г.

 

2016 г.

 

2017 г.

 

 2018 г.

План

 

2019 г.

 

Помощ за раждане на дете

 

Общо  деца годишно лв.

200 лв.

 

 

 

24 400 лв.

150 лв.

 

 

 

17 200 лв.

200 лв.

 

 

 

23 750 лв.

250 лв.

 

 

 

26 050 лв.

300 лв.

 

 

 

30 100 лв.

350 лв.

 

 

 

40 000 лв.

Субсидии за спортните клубове  

63 000 лв.

 

53 000 лв.

 

6 500 лв.

 

74 408 лв.

 

90 530 лв.

 

120 000 лв.

Социално подпомагане

За лечение

 

8 750 лв.

 

 

9 000 лв.

 

 

16 500 лв.

 

 

14 203 лв.

 

22 380 лв.

 

30 000 лв.

Субсидии за клубове на възрастни хора и хора с увреждания  

 

 

13 500 лв.

 

 

 

 

18 000 лв.

 

 

 

 

21 600 лв.

 

 

 

 

25 900 лв.

 

 

 

 

28 000 лв.

 

 

 

37 000 лв.

Общо помощи и субсидии  

109 650 лв.

 

97 200 лв.

 

126 850 лв.

 

140 561 лв.

 

171 010 лв.

 

227 000 лв.

 

Изводите са ясни !

2.6 През 2018 за трета поредна година не са увеличавани местните данъци и такси, дори намалихме таксите за деца от подготвителните  групи / 5 и 6 годишни/ в детските градини.

2.7 Ако към предоставените средства за социалната програма се добавят и средствата за дофинансиране дейността на детските градини със 120 000 лв., на детска ясла с 26 000 лв., на патронажа със 1300 00 лв. за заплати на треньори в спортни клубове 30 000 лв. и издръжка на спортни бази около 30 000 лв., то общо изразходваните средства със социална насоченост през 2018 г. са 507 000 лв., което е над 20% от собствените приходи на общината.

2.8  През 2018 г. продължихме успешно изпълнението на проектите за социални асистенти, като се обслужват 62 жители от 60 асистенти с финансиране 303 924 лв., на Семейно-консултативния център с бюджет 87 709 лв., проект „Топъл обяд“ и други.

2.9 През 2018 г. за подобряване на медицинското обслужване на населението със собствени средства Общината закупи и предостави на Болницата и Медицинския център рентгенова тръба и ехограф на обща стойност 74 000 лв.

2.10 С външно финансиране по проект подновихме и част от оборудването на социалния патронаж за 30 000 лв.

2.11  През 2018 и 2019 г. от увеличение на държавните стандарти във всички мероприятия на общината в системата на образованието, социалните дейности и администрацията се увеличиха заплатите с 20 до 30 %, а от собствени приходи увеличихме заплатите на заетите в Комунални дейности, Социален патронаж и Музеен комплекс с общо 20%.

  1. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

3.1 Успешно реализирахме проекта за минерален водопровод, с което се дава възможност на нашите съграждани и на потенциални инвеститори за развитие на СПА туризъм. Предстои приключване на минералната чешма  и кът за отдих в парк „Св. Георги Победоносец“;

3.2  През 2018 г. Общината успешно участва в туристически изложения в гр. София, гр. Велико Търново и гр. Кюстендил, където се представиха нашите туристически продукти;

3.3 Проведохме много успешно поредните фестивали „Лачени обувки“, Фолклорен и второто издание на Фестивала на духовата музика, с което надградихме добрите резултати във фестивалния туризъм;

3.4  Продължихме ремонта на Културен център „Й. Радичков“, където започна и частична дейност, като задачата е през 2019 г. да се открие официално и да се утвърди като поредният туристически обект;

3.5 Подобрихме състоянието и рекламата на Лесопарк „Калето“, разкрити са Южната и Източната Базилики, назначен е музеен работник и се работи по утвърждаването му като туристически обект;

3.6  Спечелихме финансиране от 200000 лв. по проект „ Пътешествие“ по ТГС България – Румъния и стартира изпълнението му;

3.7 По проект МИГ спечелихме проект и се разработва стратегия за развитие на туризма на територията на общините Берковица и Годеч;

3.8 Проект „ Ком“ е подаден на Министерство на икономиката  и Областна Управа за включване в Инвестиционни списъци на важни обекти за привличане на инвеститорски интерес;

3.9 За съжаление на този етап не успяхме да убедим Партньорите от ГБС за стартиране изпълнението на I-ви етап от проекта – писта №1 и седалков лифт №1;

3.10  Консултативния съвет за развитие на туризма редовно провежда заседания;

3.11  През 2018 г. продължихме развитието на културния и спортен календар, като за тази цел са изразходени общо 83 355 лв., което е с 8 947 лв. повече – ръст 12 %;

3.12 Освен традиционната субсидия от 7000 лв. за Туристическо дружество Берковица,  предоставихме допълнително 5 000 лв за възстановяване покрива на новата хижа след природно бедствие.

  1. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

4.1. Съгласно събраната от отдел Икономика информация от бизнеса през 2018 г. на територията на общината са открити 70 нови работни места;

4.2. През годината по различни програми са назначени общо 80 човека за период от 6 до 24 месеца;

4.3. В дните на празничната програма по случай празника на града отново проведохме традиционното изложение „Произведено в Берковица“;

4.4. През 2018 г. продължихме съвместната ни работа със Съвета за икономическо развитие за взаимно информиране и обсъждане на различни проблеми;

4.5. Проведохме първи прием от МИГ на проекти на земеделски производители като вече са одобрени 3 проекта на кандидати от Община Берковица.

4.6  Общинските търговски дружества  функционират нормално като през годината предоставихме на ВИК 50 000 лв. за финансово стабилизиране.

  1. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

2018 година беше трета поредна година, в която успешно продължи нашата политика за финансово стабилизиране на общината.

5.1 През годината намалихме неразплатените задължения на общината с още 301 000 лв. като общо за трите години от мандата намалението е в размер на 843 000 лв.;

5.2 През годината изплатихме вноски по заеми към банки в размер на 380 000 лв., от които 330 000 лв. стари, като общата стойност на върнатите стари заеми за трите години е в размер на 960 000 лв.;

5.3 По наши разчети при наследени в началото на мандата задължения над 3 000 000 лв. неразплатени и заеми в края на мандата прогнозата за задължения е в размер на 1 500 000 лв. /включително новите заеми за реконструкция на водопроводна мрежа и асфалтиране на улици/, което е 2 пъти по-малко;

5.4  През 2018 г. събрахме собствени приходи 2 400 000лв., което е с 195 000 лв. повече в сравнение с 2017 г. , като чистия ръст на собствени приходи е 5 %;

5.5  И през тази година продължи нашата работа за финансова стабилност на общината и по-добър ред, контрол и финансова дисциплина, като осигурихме нормално функциониране на всички дейности и мероприятия на общината – училища, детски градини, социални заведения, администрация, кметства, детска ясла, комунални дейности, патронаж и музей;

5.6  На проведените срещи с Директорите  и счетоводителите на мероприятията  по бюджет 2019 г. беше изразено от тях задоволство и благодарност за добрата работа на финансовия екип на общината;

5.7  През изтеклата година продължи редовното участие на Кмета на Общината в ежемесечното провеждане на Ден на кмета с кметове и кметски наместници на селата;

5.8 Всичко най-важно свързано с работата на Администрацията и Кмета ежедневно се публикува на сайта на общината и на информационния екран на входа на Общинска администрация за информиране на жителите и ежемесечно във вестник „Ком“;

5.9 И през 2018 г. продължи партньорството и съвместната работа с Обществения съвет, Консултативния съвет за развитие на туризма и Съвета за икономическо развитие;

5.10 Общинското ръководство продължава политиката за регулярни срещи с клубове, обществени организации и граждани за обсъждане на различни проблеми и взаимно информиране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отчетът за изпълнение на мандатната програма за 2018 г., изпълнението през първите три години от мандата и заложените цифри и цели в бюджета за 2019 г. са категорично доказателство, че почти всичко заложено в мандатната програма за 2015-2019 г. се изпълнява, а някои от целите дори ще бъдат преизпълнени.

Трябва да отчетем , че въпреки положените усилия, не успяхме в максимална степен да реализираме всички поставени цели. И през 2018г. не успяхме да постигнем сериозен напредък по изпълнението на проект „Спортно туристически комплекс – Берковски балкан“. Има още какво да желаем по състоянието на инфраструктурата и по доходите на населението.

Считам обаче, че като цяло 2018 г. беше трета поредна успешна година за Община Берковица. Изпълненото до сега и предстоящото за 2019 г. ни дават основание да направим и заключението, че мандат 2015-2019 е най-успешният и резултатен мандат в най-новата история на Община Берковица.

Реализираните цели и резултати са плод на огромната работа и на колективните усилия от ръководния екип и целия състав на Общинска администрация, на съвместната работа, партньорство и взаимодействие на Общинската Администрация с Общински съвет, с Управляващите органи на Оперативните програми, с министерства и други държавни институции, с общинските фирми, предприятия и мероприятия и на публично частно партньорство с клубове, НПО, обществени организации и всички граждани.

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА И ПАРТНЬОРСТВОТО!

Вярвам, че ще продължим да работим всички заедно и задружно, за да може всяка следваща година да е още по-успешна, да постигаме по-добра жизнена среда и по-добро качество на живот на нашето население.

Пожелавам здраве, щастие и успехи на всички през 2019 г. и още много успешни мандати за Община Берковица.

 

 

КМЕТ:

инж. Милчо Доцов

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
"Йордан Радичков" (4) covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (254) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (9) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (4) заповед (7) заповеди на кмета (23) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наСлавомир Тодоров ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаЖоржета Тодорова ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаТодор Тодоров ул. “Ген.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.