Актуални Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ЗА МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,

В края на мандата представям пред Вас отчет за моята работа и на моя екип през 4-те години на мандат 2015-2019 г. Като генерален извод с чувство на удовлетворение и самочувствие може да се каже, че този мандат е най-добрият и най-успешен в най-новата 30 годишна история на Община Берковица от 1989 г. до момента. Този извод е в сила за всички направления от нашата работа, като може да се отчете, че над 90% от предизборните ангажименти, заложените цели и задачи в мандатната програма, приета от Общински съвет през месец януари 2016 г., са изпълнени.

През мандата 2015-2019 година са изпълнени общо над 80 броя строителни обекти на обща стойност над 12 500 000 лв., а в процес на изпълнение са още 21 проекта на стойност 21 526 000 лв. или общо подсигуреното финансиране за мандата е над 33 милиона лева. Изпълнихме цялостно или частично преасфалтиране на 28 улици в Берковица и селата на обща стойност над 1 700 000  лева. Изградихме и въведохме в експлоатация нов минерален водопровод от с. Бързия до град Берковица с дължина 8 километра и кът за отдих и ползване на водата в парк „Свети Георги Победоносец“ на обща стойност 1 милион и 50 хиляди лева. Извърши се реконструкция на водопроводна мрежа на 15 улици и изграждане на канализация на 4 улици на обща стойност над 1 милион и 20 хиляди лева. Изпълнените обекти по Обновление и Енергийна ефективност са общо 18 броя на обща стойност над 8 милиона и 300 хиляди лева.

Успешно реализирахме проекта за минерален водопровод, с което се дава възможност на нашите съграждани и на потенциални инвеститори за развитие на СПА туризъм. Приключихме и минералната чешма и кът за отдих в парк „Свети Георги Победоносец“, където съгражданите и гостите могат да починат и да ползват минерална вода. През годините на мандата Общината ежегодно успешно участва в туристически изложения в гр. София, гр. Велико Търново и гр. Кюстендил, където се представиха нашите туристически продукти. Проведохме много успешно поредните фестивали „Лачени обувки“, Фолклорен и третото издание на Фестивала на духовата музика, с което надградихме добрите резултати във фестивалния туризъм. Приключихме ремонта на Културен център „Йордан Радичков“, като на 24 май го открихме официално, започна ефективна дейност и се утвърждава като поредния туристически обект. Подобрихме състоянието и рекламата на Лесопарк „Калето“, разкрити са Южната и Източната Базилики, назначен е музеен работник и се работи по утвърждаването му като туристически обект. Спечелихме финансиране от 200 000 лева по проект „ Пътешествие“ по ТГС България – Румъния и стартира изпълнението му. По проект МИГ спечелихме проект и се разработва стратегия за развитие на туризма на територията на общините Берковица и Годеч. Проект „ Ком“ е подаден на Министерство на икономиката и Областна Управа за включване в Инвестиционни списъци на важни обекти за привличане на инвеститорски интерес.

През мандата продължихме развитието на културния и спортен календар, като за тази цел за 2019 г. са предвидени 100 000 лева, което е с 36 000 лева повече от 2015 г. Освен традиционната субсидия от 7 000 лева за Туристическо дружество Берковица предоставихме допълнително 5 000 лева за възстановяване покрива на новата хижа след природно бедствие. През мандата със съдействието на Общината, в големите села на общината – Бързия, Замфирово, Боровци, Гаганица и Слатина се утвърдиха и редовно провеждат фестивали, които станаха неразделна част от културния и туристически календар на общината. Съгласно събраната от Отдел Икономика информация от Бизнеса, през мандата на територията на общината са открити над 300 нови работни места. През годините по различни програми са назначени общо над 350 безработни по ПВЗ за период от 6 до 24 месеца. В дните на празничната програма по случай Празника на града ежегодно провеждаме традиционното изложение „Произведено в Берковица“. Проведохме първи прием от МИГ на проекти на земеделски производители и неземеделски дейности, като вече са одобрени 11 проекта на кандидати от Община Берковица, които са на проверка в Държавен фонд “Земеделие”. Общинските търговски дружества (общо 5 на брой) функционират нормално, като през годините предоставихме на ВИК 76 000 лева за финансово стабилизиране. Намалихме задълженията на Общината – банкови заеми и неразплатени от над 3 милиона лева в началото на мандата на 1,5 милиона лева към момента. Постигнахме по-добра събираемост на собствени приходи, които през мандата нараснаха от 2 100 000 лева през 2015 г. на 2 900 000 лева очаквани приходи през 2019 г. В резултат на извършеното и увеличените държавни субсидии, бюджетът на Община Берковица през мандата нарасна с над 5 милиона лева – около 40% ръст и достигна 17 милиона лева годишно. Извън бюджета, подсигурените средства по национално и европейско финансиране са над 36 милиона лева, което е един от най-добрите резултати средно на жител в страната. За подобряване партньорството с гражданските организации през 2016 г. се изградиха Обществен съвет и Съвет за икономическо развитие.

Трябва да отчетем, че въпреки положените усилия, не успяхме в максимална степен да реализираме всички поставени цели. През мандата не успяхме да постигнем сериозен напредък по изпълнението на проект „Спортно туристически комплекс – Берковски балкан“. Има още какво да желаем по състоянието на инфраструктурата и по доходите на населението.

Реализираните цели и резултати са плод на огромната работа и на колективните усилия от ръководния екип и целия състав на Общинска администрация, на съвместната работа, партньорство и взаимодействие на Общинската Администрация с Общински съвет, с Управляващите органи на Оперативните програми, с министерства и други държавни институции, с общинските фирми, предприятия и мероприятия, публично частно партньорство с клубове, НПО, обществени организации и всички граждани.

 

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА, ПОДКРЕПА И ПАРТНЬОРСТВОТО !

Вярвам, че ще продължим да работим всички заедно и задружно, за да може всяка следваща година да е още по-успешна, да постигаме по-добра жизнена среда и по-добро качество на живот на нашето население.

Пожелавам здраве, щастие и успехи на всички и още много успешни мандати за Община Берковица.

 

 

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ  

Кмет на Община Берковица