Актуални Новини

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2017 Г.

111УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,

Какво постигнахме в изпълнението на мандатната програма за първите две години на мандат 2015-2019 г.

Категорично може да се направи извода, че 2017 година беше втора успешна година за мандат 2015-2019 г. за община Берковица.

Постигнахме добри резултати във всички насоки на нашата работа, но безспорно най- приятни са постигнатите успехи в направление

 1. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

И през 2017 г. един от основните акценти в работата на Общинска Администрация беше разработване на проекти, осигуряване на финансиране и реализация на проекти по европейски и национални програми и бюджета за реконструкция и доизграждане  инфраструктурата и подобряване на жизнената среда в Общината.

1.1  През 2017 г. Общината спечели и подписа договори за финансиране на 14 броя проекти на стойност над 10 милиона лева. Като по важните от тях са :

– Изграждане на Минерален водопровод с. Бързия – гр. Берковица  – 1 040 000 лв.

– Реконструкция и ремонт на Общинска пътна мрежа – обща стойност 7 милиона лева  с вкл. ДДС с обща дължина 14 303 м. и включва :

 • Път с. Гаганица – с. Черешовица;
 • Път гр. Берковица – с. Котеновци – до разклона за язовира;
 • Път гр. Берковица – хижа „Ком“ – в отсечка  ул. „Бук“;
 • Път с. Бързия – с. Ягодово;
 • Път разклон с. Замфирово – с. Боровци – разклон с. Гаганица;
 • Път с. Слатина – с. Черкаски;

– Оборудване за Читалище „Иван Вазов – 1872„ гр. Берковица – 391 000 лв.;

– Дневен център в ЦДГ 5 – ж.к. „Изгрев“ – 425 000 лв.;

– Други – социални, ПУДООС, партньорства – 1 000 000 лв.;

1.2. Общо за двете години от мандата – 2016-2017 г. осигуреното финансиране по програми и проекти е за над 23 милиона лева;

1.3. През годината са подадени 10 нови проекта – общо за двете години – 57 броя;

1.4. През 2017 г. са изпълнени следните строителни обекти:

– Ремонт водопровод ул. „Здравец“- гр. Берковица – 310 м – 34 174 лв.;

– Ремонт водопровод ул. „Заряница“- гр. Берковица  – I етап – 260 м и изграждане канализация ул. „Заряница“- гр. Берковица – 130 м общо 151 117 лв.

– Ремонт водопровод ул. „Даме  Груев“- гр. Берковица – 378 м – 29 937 лв.;

– Ремонт водопровод  ул. „Бук“ –  кв. „Беговица“- гр. Берковица –           392 м и изграждане канализация ул. „Бук“–I етап–392 м – общо 185 422 лв.

– Ремонт водопровод ул. „Котеновско шосе“- гр. Берковица – 200 м -20 280 лв.;

– Изграждане канализация ул. „Тинтява“ – гр. Берковица – 10 800 лв.;

– Ремонт водопровод с. Бързия – 107 м – 12 480 лв.;

– Ремонт водопровод с. Боровци – 1 030 м – 109 485 лв.;

– Ремонт водопровод с. Слатина – 309 м – 54 294 лв.;

– Ремонт водопровод ул. „Заряница“ – гр. Берковица – II етап – незавършен – 831 м – 109 448 лв.;

– Ремонт ул. „Н. Вапцаров“ – с. Замфирово – 31 920 лв.;

– Ремонт покрив Детска ясла гр. Берковица – 19 496 лв.;

– Ремонт покрив  Детска градина с. Бързия – 20 000 лв.;

– Ремонт ОУ с. Бързия –  5 000 лв.;

– Изкърпване  улици – 76 000 лв.;

– Изграждане спортна площадка  III-то ОУ – 93 715 04лв. ;

– Ремонт Пенсионерски клуб гр. Берковица – 11 000 лв.;

– Ремонт Културен център „Йордан Радичков“ – гр. Берковица – 11 000 лв.;

– Други;

1.5. Избрани са изпълнители, сключени договори и стартира проектирането и изпълнението на следните проекти :

–  Енергийна Ефективност – сграда Полиция – 239 646 лв.;

– Енергийна Ефективност по  Оперативна програма Региони в растеж  на следните многофамилни  сгради:

– ж.к. „Изгрев“- бл.13,14,14А – 760 374 лв.;

– ж.бл. ул. „Александровска „ №41 – 323 425 лв.;

– ж.бл. „Незабравка“ – 226 059 лв.;

– ж.бл. „Еделвайс“ – 187 810 лв.;

–  Енергийна Ефективност по Национална  програма на бл.1 и бл.2- ж.к. „Изгрев „ – 592 500 лв.;

1.6   Продължават процедурите по избор на изпълнители за Енергийна Ефективност на следните обекти със спечелено финансиране през 2016 г.

– Сграда Общинска администрация  – 1 001 000 лв.;

– Сграда НЧ „Иван Вазов 1872“- гр. Берковица  – 1 468 000 лв.;

– Сграда ЦДГ „ Звънче „ – 453 000 лв.;

– Жилищни блокове и многофамилни жилищни сгради:

– ул. „Александровска“ 27;

– ж. бл. „Бор“ 1;

– ж. бл. булевард „Мрамор“ №5;

– Сграда  ул. „Николаевска ” №31;

– Сграда  ул. „Шабовица“ №34;

– Сграда  ул. „Добруджа“ №7;

 1. СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА.

И през 2017 г. въпреки финансовите трудности  Общината изпълни поетите ангажименти в мандатната програма и социалната програма се изпълни в общ размер на 140 561 лв.  с ръст от 44% или 43 000 лв. спрямо 2015 година.

2.1  Увеличи се от 200 лв. на 250 лв. еднократната помощ за раждане на дете, като са раздадени общо 26 000 лв.

2.2  На спортните клубове се предоставиха  9 400 лв. повече субсидии – от 65 000 лв. през 2016 г. на 74 400 лв. през 2017 г.

2.3  Всички заявления за  социалното подпомагане отговарящи на изискванията за  2017 г. на нуждаещи се жители са удовлетворени.

2.4   Субсидиите за пенсионерските клубове се увеличиха с 20% – от 21 600 лв. на 25 900 лв.

2.5  Изпълнението на социалните ангажименти на Общината по години е както следва :

        ОТЧЕТ
 

    ВИД

  ДЕЙНОСТ

 

2011 г.

 

2015 г.

 

2016 г.

 

2017г.

Помощ за раждане на дете

 

Общо  деца годишно лв.

200 лв.

 

 

 

24 400 лв.

150 лв.

 

 

 

17 200 лв.

200 лв.

 

 

 

23 750 лв.

250 лв.

 

 

 

26 050 лв.

Субсидии за спортните клубове  

63 000 лв.

 

53 000 лв.

 

65 000 лв.

 

74 408 лв.

Социално подпомагане

За лечение

 

8 750 лв.

 

 

9 000 лв.

 

 

16 500 лв.

 

 

14 203 лв.

Субсидии за клубове на възрастни хора и хора с увреждания  

 

 

13 500 лв.

 

 

 

18 000 лв.

 

 

 

 

21 600 лв.

 

 

 

25 900 лв.

 

Общо помощи и субсидии  

109 650 лв.

 

97 200 лв.

 

126 850 лв.

 

140 561 лв.                              


Изводите са ясни !

2.6 И през 2017 г. продължихме проекта за социални асистенти, като по проекта се обслужват 88  жители на Общината от 75  асистенти, а финансирането е на стойност 322 893 лв.

2.7  През цялата 2017 г. и в момента се изпълнява проекта „Семейно консултативен център„ за консултиране и оказване съдействие на населението.

2.8  И през 2017 г. както и през 2016 г. не са увеличавани местни данъци и такси.

 1. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ,  ПУБЛИЧНОСТ  И ПРОЗРАЧНОСТ

И през 2017 г. продължихме нашите усилия и политика за финансово оздравяване на Общината.

3.1 През годината върнахме 331 000 лв. от заемите към банки и ПУДООС, като общата стойност на върнатите стари заеми за двете години е  над 630 000 лв.

3.2  Намалихме през годината  неразплатените  с 232 000 лв., като общо за двете години от мандата намалението е 532 000 лв.

3.3 През 2017 г. Общината е ползвала кредит за ремонт на водопроводна мрежа 95 000лв. и 120 000 лв. Овърдрафт.

3.4  Като краен резултат намалението на задълженията на Общината през 2017 г. е в размер на 339 000 лв. общо за двете години намалението е 1 089 000 /един милион и осемдесет и девет хиляди/ лева.

3.5  Въпреки положените усилия за по-добра събираемост на МДТ и постигнатия ръст от 2,7%  резултата не ни удовлетворява, тъй като ръста се дължи  на платените данъци  и такси от Общината и реално  регистрираме отръст на приходите.

3.6 Продължиха нашите усилия за ред, контрол и финансова дисциплина и осигурихме нормално функциониране на всички мероприятия в Общината – училища, детски градини, социални заведения, администрация, кметства, детска ясла, комунални дейности, патронаж и музей.

3.7 И през 2017 г. продължи добрата работа и партньорство с Консултативния съвет за развитие на туризма,  Обществения съвет и Съвета за икономическо развитие.

3.8 През 2017 г. се създаде и вече функционира Младежки Общински съвет.

3.9  Общинското ръководство продължи политиката за регулярни срещи с всички обществени организации, клубове и граждани за взаимно информиране и поставяне на важни проблеми.

3.10  И през 2017 г.  продължи участието на Кмета на Общината в ежемесечното провеждане на Ден на кмета с кметовете и кметските наместници.

 1. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА.

Проект  „Минерален водопровод – с. Бързия – гр. Берковица„

4.1. Осигурено е съфинансирането на проекта в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г.

4.2.  Проведена  е процедура и е избран изпълнител на проекта.

4.3.  Предстои през пролетта стартиране на строителството.

4.4. Общината провежда кампания за информиране на бизнеса и гражданите за процедурите за ползване на минерална вода.

4.5.  Тече процедура за ползване на минерална вода от Общината – проектиране и изграждане на обществена минерална чешма в района на парк „ Свети Георги Победоносец“.

Проект „Ком“

4.6  На този етап постоянните преговори с партньорите от                            „Главболгарстрой“ за заплащане на компесаторното залесяване и за ускоряване изпълнението на 1 етап на проекта  не доведоха до резултат.

4.7  Работи се по въпроса за отделяне на част от имот /поляната до

хижата/ за обособяване на паркинг.

Други.

4.8  И през 2017 г. подобрихме културния и спортен календар, като са изразходени общо74 408 лв. с 11 000 лв. повече в сравнение с 2016 г.

4.9 За първи път през м. IX проведохме фестивал на Духовата музика, който получи изключително силна подкрепа  и висока оценка. Предвиждаме  неговото разширяване и утвърждаване като традиционен фестивал и едно от основните годишни културни и туристически събития в Общината.

4.10  Подготвяме  проект по програма ТГС – България – Сърбия за подобряване туристическата инфраструктура на  Лесопарк Калето.

4.11 През 2017 г. разработихме и стартира изпълнението на Програма за подобряване състоянието на Лесопарк Калето която включва :

– освежаване разкопките на Калето;

– маркировка и информационни табели;

– обособяване  на 3 къта за отдих;

– изграждане на открита сцена;

– подготовка на музеен работник;

– обособяване на експозиция в една от сградите;

– мерки за чистота на Калето;

Една част от дейностите са реализирани, предстои изпълнение на останалите.

4.12  Консултативния съвет за развитие на туризма редовно провежда заседания.

4.13  И през 2017г. Общината участва активно в Туристически борси и изложения.

4.14 Общината е партньор по подаден проект  „ Пътешествие „ по Програма ТГС – България – Румъния.

 1. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

5.1 И през 2017 г. продължи съвместната работа на Общинска Администрация с Обществения съвет за икономическо развитие  за взаимно информиране и обсъждане на различни проблеми.

5.2 По информация от бизнеса през годината са открити 67 постоянни  нови работни места.

5.3 През годината по различни програми за временна трудова заетост в Общината са реализирани 73 временни работни места.

5.4  След забавяне по причини извън Общината предстои стартиране приема на проекти в МИГ – Берковица – Годеч

5.5  След традиционното изложение „ Произведено в Берковица „ нашите производители и занаятчии участваха за 2 дни в изложение в                  гр. Бъйлещи  – Румъния.

5.6  През 2017 г. в Общинска Администрация  на постоянни работни места са назначени 4-ма  млади специалисти с висше образование.

5.7   На територията на Общината осъществяват дейност 5 общински търговски дружества, които изпълнявайки социалните си функции и през 2017 г. запазиха финансовата си стабилност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Държа да отбележа , че Отчета не претендира за изчерпателност, тъй – като ежегодно в Общински съвет се представят –  Отчет на Общинска администрация, Отчет за изпълнение на Бюджет, Отчет  за изпълнение на програмата за Туризъм, Отчет  по Програми и Проекти и други.

Не всичко, което искахме  успяхме да реализираме през 2017 г. Въпреки положените  усилия и преговорите с партньорите от „Ком 2016„ не постигнахме  съществен напредък по реализирането на проекта за „Спортно туристически комплекс  – Берковски балкан „.

Считам, че като крайна оценка  може да се направи Заключение, че 2017 г. беше успешна за Община Берковица, че се изпълняват почти всички приоритети и задачи заложени в мандатната програма на кмета на Общината.

Постигнатите успехи са резултат на колективни усилия от цялата общност, партньорство и взаимодействие на Общинска Администрация с Общински съвет, с органите на държавната власт, всички мероприятия и фирми на Общината, клубове и НПО и всички граждани.

БЛАГОДАРЯ  НА  ВСИЧКИ ЗА ПАРТНЬОРСТВОТО !

Нека да работим всички така, че да се сбъдне пожеланието 2018 г. да е още по- успешна.

Здрава, щастлива и успешна 2018-та за всички !

 

Инж. Милчо Доцов

Кмет на Община Берковица