Актуални Новини, Новини

ОУ „Г. С. РАКОВСКИ“ „СКОЧИ“ В БЪДЕЩЕТО

Интерактивна дъска бе монтирана в ОУ „Г. С. Раковски“, с. Бързия. Песимистите биха видели в тази история единствено изключение, потвърждаващо правилото. В родното образование през последните 20 години то се свързва със закриването на учебни заведения, остаряла материална база, недостиг на средства, а и на учители. Оптимистите обаче ще съзрат надежда и стимул да продължат напред. Да не се предават пред трудностите. Да не правят компромиси. Защото ще знаят, че не всичко е загубено, щом в едно берковско село – Бързия, има воля, желание и ентусиазъм не само да се запази местното основно училище „Г. С. Раковски“, а и да се модернизира.

IMG_20200228_104435Високите технологии, използвани в процеса на обучение, и последователните усилия на екипа дават резултати. Новата придобивка в училището е по проект  „Образование за утрешния ден“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската IMG_20200228_104854комисия. С реализирането на проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Основните цели на проекта са:

-усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

-подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

-намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

-модернизиране на методите и средствата за обучение;

-повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

-насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

-осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.