Актуални Новини, Новини

ОФИЦИАЛНО БЕШЕ ОТКРИТА ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – БЕРКОВИЦА

ОТКРИВАНЕ НА ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - БЕРКОВИЦА

На 30 май 2022 година., от 11:00 часа, се проведе официална церемония за откриване на обновената сграда по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-3.002-0042-C01 и № РД-02-37-64/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за Професионалните училища в Република България”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
На официалната церемония присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Ванина Вецина – Областен управител на област Монтана, Деян Еленков – Председател на на Общински съвет – Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, Горан Атанасов – Председател на комисията по Култура и образование към Общински съвет – Берковица, Боряна Войчева – Началник отдел Северозападен – Регионален отдел Видин, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към МРРБ и УО на ОПРР 2014-2020 г., Божидар Славков – Старши сътрудник УЕПП в отдел „Мониторинг“ към МРРБ и УО на ОПРР 2014-2020 г., Христина Христова – Директор на ЛПГ, представители на фирмите изпълнители на инженеринга и надзора на обекта, представители на общинската администрация, учители, представители на медии, екипа за управление на проекта и граждани. Приветствия към гостите на събитието бяха отправени от кмета на общината, областния управител на област Монтана и директора на гимназията. Отец Захарий отслужи тържествен водосвет.
Лентата бе прерязана от Кмета Димитранка Каменова, Илонка Димитрова – Административен директор на „Техно-Енерджи“ ООД и Христина Христова – Директор на ЛПГ.
Общата стойност на проекта е 1 299 929,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер 1 104 940,27 лева и Национално финансиране сума в размер 194 989,45 лева.
Главна цел на проекта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица.
По проекта е закупено оборудване за провеждане на учебни практики и повишаване на уменията и компетентностите на учениците, както и са внедрени всички задължителни ЕСМ от енергийното обследване на сградата и всички мерки от техническото обследване на сградата.
Изпълнени дейности по проекта:

 1. Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ – изпълнител е фирма „Техно-Енерджи “ ООД.
 2. Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обекта с изпълнител „Ати Консулт“ ЕООД.
 3. Осъществяване на дейности по публичност и информираност – изпълнители са „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД И „Дигитале“ ЕООД.
 4. Доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане за подобряване на образователната инфраструктура на ЛПГ – гр. Берковица с изпълнители „Интертехник България“ ООД и „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД.
 5. Организация и управление на проекта. По проекта са изпълнени следните СМР:
   За внедряване на ЕСМ:
  Мярка В1- Смяна дървена дограма с алуминиева дограма;
  Мярка В2 -Топлинна изолация на външни стени;
  Мярка B3 – Топлинна изолация на покрив;
  Мярка C1 – Ремонт осветителна инсталация;
  Мярка C2 – Ремонт отоплителна инсталация;
  Мярка C3 – Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване,контрол и управление;
  Мярка С4 – Подмяна котел с нов;
   Възстановяване и осъвременяване на мълниезащитната и заземителна инсталация
   Ремонтни дейности:
  -Ремонт на покрив – подмяна на керемидите и улуците. Подмяна на всички компрометирани елементи на покривното покритие;
  -Осигуряване на достъп между основен корпус и източно крило;
  -Подмяна на вратите на всички класни стаи;
  -Подмяна на ВиК инсталацията на сградата;
 6. Подмяна на ел.инсталацията на сграда, в т.ч. нови ел. табла и главно разпределително табло;
  -Ремонт и изграждане на санитарни възли за хора с увреждания;
   Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания

Дейностите по проекта предвиждат доставката на оборудване, като са доставени:

 1. Шлосерски маси – 2 броя
 2. Комплект инструменти с количка – 1 брой
 3. Уред за измерване на сходимост – 1 брой
 4. Комплект инструменти за фрезоване на гнезда на клапани (10 части) – 1 брой
 5. Комплект машина за монтаж и демонтаж на гуми, машина за баланс на гуми и компресор – 1 брой

Проекта е насочен към подобряване на образователната инфраструктура (т.ч. повишаване на енергийната ефективност на сградата, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки), подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица.

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.