Актуални Новини

ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА САНИРАНАТА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“

IMG_2700Днес от 11:00 часа се проведе церемонията по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица,  ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13“, реализиран в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в IMG_2696периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за IMG_2699регионално развитие.

Официални гости на събитието бяха зам.-кметът Радослав Найденов, архимандрит Антим, който отслужи празничен водосвет на обновената сграда и представители на сдружението на собствениците.

В обръщението си към присъстващите г-н Найденов благодари на жителите на многофамилната сграда за доверието  към общината за изпълнението на проекта.

Бенефициент по проекта е Община Берковица.

IMG_2702Общата му стойност е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.

Община Берковица изпълнява проекта като доверител на Сдружение на собствениците „Еделвайс“, съгласно подписан договор между страните.

Многофамилната жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица,  ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13 е обновена по проект, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, където Община Берковица е конкретен бенефициент. Сградата се състои от един вход, с 3 етажа, 2 апартамента на етаж, общо 6 апартамента. Последен етаж – тавански помещения. Общо самостоятелни жилищни обекти в сградата – 6 броя. Приземен етаж – гаражи, мазета и общи помещения.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

По проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, който включваше следните строително – монтажни работи:
 • Извършена изолация на покрив и отремонтирана покривна конструкция.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
 • Монтирана нова мълниезащитната инсталация.
 • Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Стойността на договора с фирма Инфракънстракшън ЕАД за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 156 508,82 лв. без ДДС.

 • Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
 • Дейности по организация и управление на проекта
 • Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на ул. Здравченица №5, гр. Берковица са:

 • Достигане на енергопотребление „В“ ;
 • Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 6 самостоятелни жилищни обекта (6 домакинства);
 • По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.
 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 165 875 KWh/у – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 21,43 т/годишно.

В края на церемонията официалните гости прерязаха лентата на обновената сграда.