Актуални Новини

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ В ГРАД БЕРКОВИЦА

 

ЛогаМаяГ

На 4 септември 2019 г. се състоя церемонията по официалното откриване на обект по проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“  по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0087-С02 и № РД-02-37-76/14.09.2016г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Официални гости на събитието бяха: инж. Милчо Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете г-жа Ася Велиславова, г-н Радослав Найденов, г-жа Биляна Тодорова, г-жа Надя Тимчева – председател на читалищното настоятелство и г-н Борис Каракушев – представител на фирмата изпълнител.

Бенефициент по проекта е Община Берковица. Общата стойност на проекта е 1 468 065.26 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 1 247 855.47  лева, а национално съфинансиране възлиза на 220 209.79 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 24.10.2019 г.

Сградата, обект на интервенция, е дадена от общината безвъзмездно за ползване от общинската културна организация, тъй като читалището настанено в нея, е част от общинската културна инфраструктура на град Берковица. Сградата е оразмерена за среден тип читалищен дом със зрителна зала до 350 места и е за предоставяне на културни услуги, съгласно действащите норми за проектиране на такива сгради през 1960 г. Има осигурен един брой санитарен възел за хора с увреждания и трудноподвижни хора. Застроената площ на сградата е 1385 кв.м., а разгънатата застроена площ е 4100 кв.м.

Основна цел на проекта е осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на публичната културна инфраструктура в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система..

По проекта са изпълнени следните дейности:

        Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ДЗЗД „БЕРКОВИЦА 2017“, който включваше следните строително – монтажни работи:

 • Извършена изолация на покрив.
 • Монтирана е соларна инсталация за топла вода.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
 • Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.
 • Подменени са старите отоплителни котли с нови на пелети
 • Подменено е с ново евакуационното осветление на сградата
 • Подменена е канализацията в сутерена
 • Доставена и монтирана нова мълниезащита на сградата
 • Освежени са стените и подовете на сградата

Стойността на договора с фирма ДЗЗД „БЕРКОВИЦА 2017“, за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 1 132 525.00 лв. без ДДС.

     Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД Консорциум Мултиплекс Инженеринг-Лайф Енерджи.

    Дейности по организация и управление на проекта

   Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на Народно Читалище „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица са:

 1. Достигане на енергопотребление „В“ в сграда от културната инфраструктура;
 2. Намаляване на разходите за енергия на обществена сграда с културно предназначение, собственост на община Берковица;
 3. По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата на читалището, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Берковица;
 4. Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
 5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в град Берковица в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на народното читалище в град Берковица;
 7. Запазване на традиционните функции на град Берковица, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони;

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 573 000 КWh/годишно – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 159т/годишно.

В края на церемонията бе прерязана лентата на обновената сграда.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0087-C01 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.