Актуални Новини

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В БЕРКОВИЦА

ЛогаМаяГНа 2 май 2019 г. се състоя церемонията по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5“, реализиран в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

IMG_3411Официални гости днес на събитието бяха г-н Радослав Найденов – зам.-кмет на Община Берковица, председателят на Сдружението на собствениците „Мрамор бл. 5 – гр. Берковица“, представители на фирмите, изпълняващи строително-ремонтните дейности и упражняващи строителен надзор, както и екипът по управление на проекта.

Бенефициент по проекта е Община Берковица. Общата му стойност е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.

Община Берковица изпълнява проекта като доверител на Сдружение на собствениците „Мрамор бл. 5 – гр. Берковица“, съгласно подписан договор между страните.

Многофамилната жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5 е обновена по проект, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, където Община Берковица е конкретен бенефициент.

Сградата се състои от един вход и 4 етажа. На ет. 1, ет. 2 и ет. 3 има по 3 апартамента на етаж, а на ет. 4 има 2 апартамента, общо 11 апартамента. В сутерена са разположени мазета и общи помещения.а партерен етаж, на плот 256 кв.м. има стопански обект, собственост на Кооперация „РПК Дружба“ гр. Берковица – член на СС, където се извършва стопанска дейност.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

По проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, който включваше следните строително – монтажни работи:
 • Извършена изолация на покрив.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
 • Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Стойността на договора с фирма „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 218 497.78 лв. без ДДС.

 • Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
 • Дейности по организация и управление на проекта
 • Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5 са:

 • Достигане на енергопотребление „В“ ;
 • Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 11 самостоятелни жилищни обекта (11 домакинства); Партерен етаж–стопански обекти – 1 брой собственик: Кооперация РПК „Дружба“ гр. Берковица;
 • По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.
 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 309 501 КWh/годишно – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 41,21 т/годишно.

В края на церемонията бе прерязана лентата на обновената сграда.