Актуални Новини

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА САНИРАНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“

IMG_20190423_104250Днес се състоя церемонията по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда“, нахождаща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31, реализиран в рамките на проект с № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С02 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие IMG_20190423_110807.

Официални гости днес на събитието бяха: г-жа Деница Николова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ и Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Милчо Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете г-жа Ася Велиславова, г-н Радослав Найденов, г-жа Биляна Тодорова, председателят на Сдружението на собствениците „Димитрови и сие, ул. Николаевска 31, гр. Берковица“ – г-н Иван Димитров, представители на фирмата упражняваща строителен надзор – ДЗЗД ЕКИП 2 и екипът по управление на проекта.

Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.

По проекта са изпълнени следните дейности:

         Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД, който включваше следните строително – монтажни работи:

  • Извършена изолация на покрив и отремонтирана покривна конструкция.
  • Извършена топлинна изолация на външните стени.
  • Подмяна на неподменената дограма.
  • Монтирана нова мълниезащитната инсталация.
  • Осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение.

 

Стойността на договора с фирма „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ-КОНСУЛТ“ ЕООД за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 36 055.19лв. без ДДС.

         Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.

         Дейности по организация и управление на проекта

         Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООДСградата е многофамилна, на два етажа, с два самостоятелни жилищни обекта. Сградата се състои от един вход, който води до отделните самостоятелни обекти. В сутерена има мазета.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на гр. Берковица, ул. “Николаевска“ № 31 са:

         Достигане на енергопотребление „В“ ;

         Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 2 самостоятелни жилищни обекта (2 домакинства);

         По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица

         Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

         Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие

         Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 36 532 КWh/у – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 5,55 т/годишно.

В края на церемонията бе прерязана лентата на обновената сграда.