Актуални Новини

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА САНИРАНА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „ШАБОВИЦА“

IMG_2760Днес се състоя церемонията по официалното откриване на обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в находяща се в гр. Берковица,  ул. „Шабовица“ № 34, реализиран в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0184-C02, сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран със IMG_2765средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Официални гости на събитието бяха зам.-кметът Радослав Найденов, инж. Румен Ангелов, управител на фирмата изпълнител ЕС-БИЛД ООД, представители на сдружението на собствениците и екипът по проекта. Тържествен водосвет бе отслужен от отец Георги.

IMG_2769Бенефициент по проекта е Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 3 040 531.46 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 2 584 451.74  лева, а национално съфинансиране възлиза на 456 079.72 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 08.05.2019 г.

Община Берковица изпълнява проекта като доверител на Сдружение на собствениците „Шабовица 34-Берковица“, съгласно подписан договор между страните.

Многофамилната жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34 е обновена по проект, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, където Община Берковица е конкретен бенефициент. Сградата е на 2 етажа и отделни входове, водещи до отделните самостоятелни обекти. Сутерен, в който се намира 1 брой гараж и последен етаж – тавански помещения.

Главната цел на проекта е чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.

По проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ЕС-БИЛД ООД , който включваше следните строително – монтажни работи:
 • Извършена изолация на покрив и отремонтирана покривна конструкция.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Монтирана нова мълниезащитната инсталация.

 

Стойността на договора с фирма ЕС-БИЛД ООД  за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 67 400.00 лв. без ДДС.

 • Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД ЕКИП 21.
 • Дейности по организация и управление на проекта
 • Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител «ДИГИТАЛЕ» ЕООД

 

ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА за сграда на ул. „Шабовица“ № 34, гр. Берковица са:

 • Достигане на енергопотребление „В“ ;
 • Намаляване на разходите за енергия на живущите в сградата, обект на интервенция – 2 самостоятелни жилищни обекта (2 домакинства);
 • По-високо ниво на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Берковица
 • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.
 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Берковица, в съответствие с критериите за устойчиво развитие
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата

С реализираните енергоспестяващите мерки, проектът постига спестовен ефект от 212 197 KWh/у – намалено количество на енергия и редуциране на парниковите емисии с 7,47 т/годишно.