Актуални Новини, Новини

Още четири утвърдени професионални приемни семейства в Община Берковица

 1cfgfr

Социалните работници от екипа по приемна грижа /ЕПГ/ в Община Берковица завършиха социалното проучване на 4 кандидати за приемни семейства по Проект „Приеми ме 2015“, процедура на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Проектът се изпълнява в партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община Берковица.

В края на м. април беше проведено обучението на кандидатите за приемни семейства, подали заявления до Кмета на Общината. Базовото обучение включваше 36 часа по рамкова програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, председателя на ДАЗД и изпълнителния директор на АСП. Кандидатите за професионално приемно семейство получиха и обучение за допълнителна квалификация, което е 24 часа и гарантира адекватно удовлетворяване на потребностите на приемните деца.

Социалните работници от ЕПГ изготвиха доклади за резултатите от обучението и социални доклади за оценка на всяко отделно кандидат – приемно семейство.

В началото на м. юли бе и Комисията по приемна грижа, на която социалните работници защитиха докладите.

Днес Община Берковица може да се похвали с още 4 утвърдени професионални приемни семейства, с които общият брой приемни семейства в общината става 12. От началото на годината общо 10 деца са отглеждани в домовете им.

Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от началото на тази година в Община Берковица. Той продължава проекта „И аз имам семейство“, а основната му цел е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата приемна грижа и да се затвърди предоставянето й на местно ниво.

Проектът „Приеми ме 2015“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.