Актуални Новини

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

BERKOVITSA-9П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-15/15 ноември 2019  год.

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам    сесия на Общински съвет – Берковица на 25 ноември 2019 г. /понеделник/, от 13.00 часа в заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
  2. 2. Приемане на постоянните комисии, председатели и членове към тях.             Докладва – Председател ОбС
  3. 3. Докладни записки Докладва – Председател ОбС

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 ноември 2019 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                       

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет-Берковица