Обяви

О Б Я В А

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция “Земеделие”- гр.Монтана

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 162 от 06.08.2013г., изм. със Заповед № 173 от 07.08.2013г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Бeрковица ще се проведат в сградата на общинска администрация на общ.Берковица, както следва:

 

На 13.08.2013г. от 09.00ч. – за землището на с. Мездрея;

На 13.08.2013г. от 10.00ч. – за землището на с. Рашовица;

На 13.08.2013г. от 11.00ч. – за землището на с. Песочница;

На 13.08.2013г. от 12.00ч. – за землището на с. Гаганица;

На 13.08.2013г. от 13.00ч. – за землището на с. Бистрилица;

 

На 14.08.2013г. от 09.00ч. – за землището на с. Бокиловци;

На 14.08.2013г. от 10.00ч. – за землището на с. Костенци;

На 14.08.2013г. от 11.00ч. – за землището на с. Котеновци;

На 14.08.2013г. от 12.00ч. – за землището на гр. Берковица;

 

На 16.08.2013г. от 09.00ч. – за землището на с. Замфирово;

На 16.08.2013г. от 10.00ч. – за землището на с. Боровци;

На 16.08.2013г. от 11.00ч. – за землището на с. Балювица;

На 16.08.2013г. от 12.00ч. – за землището на с. Пърличево

 Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Берковица и в сградата на Общинска служба по земеделие – гр. Берковица. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Берковица и на Областна дирекция „Земеделие” –гр. Монтана.

Председател на комисията по Заповед №162/06.08.2013г.,изм. със Заповед № 173/07.08.2013г. …………./П/……..                                                                                                                                                                                                                                                                                          /гл. експерт  ОСЗ- гр.Берковица Т. Комарска /

 06.08.2013г.