АКТУАЛНО

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ЕООД БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

О  Б  Я  В  А 

          На основание Заповед № РД-15-354/04.07.2012година на Кмета на Община Берковица, Решение № 230 от Протокол № 9/22.06.2012 год. на Общински съвет-Берковица,чл. 63 ал. 3 от ЗЛЗ, Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал.2 т. 1 от Наредбата за реда  за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества,обявявам конкурс за длъжността ‘Управител на ‘МБАЛ” ЕООД, град Берковица.

         Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:

1.   Да притежават образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по медицина , съответно дентална медицина и квалификация по “ Здравен мениджмънт “ или лица със образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по икономика и управление , с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването ;

2.      Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар , съответно стоматолог или икономист ,кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина , съответно стоматология да имат придобита основна специалност ;

3.      Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер , освен ако са реабилитирани ;

4.     Да притежават управленчески опит и умения за работа в екип;

      Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията по процедура на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Берковица, както и Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.ЗАЯВЛЕНИЕ

2.ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

3.ДОКУМЕНТ ,УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯ СТАЖ

4.АВТОБИОГРАФИЯ

5.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

6.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

7. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРИГОДИТЕН ПЕРИОД И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ЗЛЗ И ИЗИСКВАНИЯТА НА КАСАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР.ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ.

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Програмата се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1.Първи етап проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания .

2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

3. събеседване с кандидатите.

4. Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, до 26.07.2012година

   Документи за участие се приемат в срок до 27.07.2012  до17.00ч.       в стая № 111 на Общинска администрация-Берковица  молбата и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата  и дружеството, за което кандидатства.

               Конкурсът ще се проведе в стаята на съветника ет.I  на Общинска администрация на 01.08.2012ч. от 11.00 часа.

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението.

 Пликът с програмата се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на  определените изисквания.

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на критериите по Наредба № 9 от 26.06.2000 год

Оценката от придстовиното програма и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката по и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

                        За проведеното и обявено класиране на кандидатите да бъдат уведомени писмено.

                        Настоящата заповед да бъде публикувана в един централен и идин местен ежедневник.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

САМОДЕЕН ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ ПРИ НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1872 Г.“, ГР. БЕРКОВИЦА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОСТАНОВКАТА “ДОБРИЯТ ДОКТОР” ОТ НИЙЛ САЙМЪН

Народно Читалище “Иван Вазов 1872” гр. Берковица Ви кани на спектакъла „Добрият доктор“ от Нийл Саймън по разкази на А.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

100% БУДНИ В СЕЛО СЛАТИНА

На 20 февруари фолклорната група на с. Слатина, специално за ” 100% будни” по БНТ, представи местни ястия в дома

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.