Обяви

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ЕООД БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА

О  Б  Я  В  А 

          На основание Заповед № РД-15-354/04.07.2012година на Кмета на Община Берковица, Решение № 230 от Протокол № 9/22.06.2012 год. на Общински съвет-Берковица,чл. 63 ал. 3 от ЗЛЗ, Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал.2 т. 1 от Наредбата за реда  за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества,обявявам конкурс за длъжността ‘Управител на ‘МБАЛ” ЕООД, град Берковица.

         Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:

1.   Да притежават образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по медицина , съответно дентална медицина и квалификация по “ Здравен мениджмънт “ или лица със образователно – квалификационна степен “ Магистър “ по икономика и управление , с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването ;

2.      Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар , съответно стоматолог или икономист ,кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина , съответно стоматология да имат придобита основна специалност ;

3.      Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер , освен ако са реабилитирани ;

4.     Да притежават управленчески опит и умения за работа в екип;

      Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията по процедура на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Берковица, както и Наредба № 9 от 26.06.2000 год. За условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.ЗАЯВЛЕНИЕ

2.ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

3.ДОКУМЕНТ ,УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯ СТАЖ

4.АВТОБИОГРАФИЯ

5.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

6.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

7. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРИГОДИТЕН ПЕРИОД И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ЗЛЗ И ИЗИСКВАНИЯТА НА КАСАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР.ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ.

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Програмата се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1.Първи етап проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания .

2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

3. събеседване с кандидатите.

4. Лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, до 26.07.2012година

   Документи за участие се приемат в срок до 27.07.2012  до17.00ч.       в стая № 111 на Общинска администрация-Берковица  молбата и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата  и дружеството, за което кандидатства.

               Конкурсът ще се проведе в стаята на съветника ет.I  на Общинска администрация на 01.08.2012ч. от 11.00 часа.

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението.

 Пликът с програмата се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на  определените изисквания.

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на програмата не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на критериите по Наредба № 9 от 26.06.2000 год

Оценката от придстовиното програма и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката по и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

                        За проведеното и обявено класиране на кандидатите да бъдат уведомени писмено.

                        Настоящата заповед да бъде публикувана в един централен и идин местен ежедневник.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Вашият коментар