Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване: 

             Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура на обект: Нова кабелна линия /подземен ел. провод 20 Kv/ за присъединяване на обект на производител на ел. енергия /ФЕЦ/ към електроразпределителната мрежа към съществуващ стоманорешетъчен стълб /СРС/ на въздушен ел. провод 20 Kv ,,Ашиклар“, п-ст Берковица, извод Ашиклар в ПИ 03928.42.42, през ПИ 03928.42.103, ПИ 03928.42.104 и ПИ 03928.183.8 по КК и КР на гр. Берковица до ПИ 03928.183.14 и 03928.183.15 /преотредени/ по КК и КР на гр. Берковица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА-Берковица. /Обн. В ДВ бр. 100/01.12.2023г.