Актуални Новини, Новини, Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

11122Община Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване ПУП – парцеларен план за обект: „Ски писта №1/СП1/ и пътническа въжена линия/ПВЛ1/ в обхват от х.Ком в м-т „Горната  кория”  до връх  „Среден Ком”  в землището на гр. Берковица  по Общия устройствен план  на Спортно-туристическия комплекс  „Берковски балкан”.
В едномесечен срок от обявяването в държавен вестник на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания, до ОбА- Берковица.