Новини, Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-070/03.02.2012год., на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М:
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „Строителство, инфраструктура и опазване на околната среда”
В Община Берковица –Специализирана администрация -Дирекция” Строителство, инфраструктура и опазване на околната среда”- по служебно правоотношение, при следните условия:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител
-Степен на образование:висше,степен: бакалавър
-Професионално направление : Архитектура, строителство и геодезия/строителен инженер/.
-Професионален опит 5 пет години или минимален ранг III младши
-Други специфични изисквания за заема на длъжността
Да притежава допълнителна квалификация, Компютърни умения –WORDQEXCEL,WINDOWS и INTERNET
2.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
3.Кандидатите да представят следните документи:
• заявление по образец-Приложение№2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
• декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
• копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
• автобиография-CV-професионална.
• документ за самоличност при подаване на документите за проверка.
Кратко описание на длъжността:
-Цел:
Планира дейността в Дирекцията .
Организира мероприятията.
Координира , контролира и отговаря за дейността на всички звена в Дирекцията.
-Области на дейност
Строителство, инвестиции и инфраструктура, Земеделие и околна среда, Управление на Общинската собственост, Архитектура и градоустройство.
-Основни задължения
Да координира и контролира непосредствената дейност на Дирекция „Строителство, инфраструктура и опазване на околната среда”.
Участва в заседания на ОбС по въпросите на Дирекцията.
Координира и контролира дейността по изготвянето на кадастъра, регулационните и застроителните планове на общината и на квартално застроителните планове.
Координира и контролира техническото изпълнение и заверка на цялостната архитектурна окомплектовка на документацията на общината, както и документацията по мономентално-декоративното оформление.
Методически ръководи и направлява звената в отдела , като обезпечава тяхното взаимодействие с ОбА.
Организира планирането, изпълнението и отчетността на Дирекцията пред ОбС.
Контролира издадените наказателни актове по Закона за административните нарушения и наказания при незаконното строителство на територията на общината.
4. Минимален размер на основна заплата за длъжността е -363.00лв.
5.Документите по т.3 да се подават в стая 117етаж I на Общинска администрация –Берковица в срок до 16.02.2012г. до 17.00 часа
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.
6.Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на Информационното табло на Общинска администрация-Берковица.
7.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване до вестник „Новинар” и до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА