Актуални Новини

ПГ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“ ЗАПОЧВА РАБОТА ПО НОВ ПРОЕКТ -‘THE 4S – STUDY, SUPPORT, SHARE, SUCCEED” / „4-ТЕ ЕС – УЧИ, ПОДКРЕПЯЙ, СПОДЕЛЯЙ, УСПЯВАЙ“ /

Без имеЗаглавие на проекта:

‘The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /

Програма „ Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища

Продължителност на проекта :

01.09.2017 – 31. 08. 2019 г.

Партньори:

  1. Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, България – Координатор
  2. Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция
  3. Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния
  4. Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия
  5. Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия

Обща информация за Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ 

Програмата стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Описание на проекта:

Проект „4S – Проучване, подкрепа, споделяне, успех“ включва пет училища – по едно училище от България, Турция, Румъния, Италия и Хърватия.

Съвместната дейност на партньорите цели обмяна на добри практики в работата с ученици с различни социални проблеми и прилагане на иновативни методи за преодоляване на трудностите.

Проектът е насочен към деца с различни социални проблеми и ученици в риск от преждевременно напускане на училище и цели да им  даде увереност, че доброто образование разкрива възможности за професионалното и личностното им развитие, да ги мотивира да посещават редовно училище и да участват активно в учебния процес.

Разработването на този проект е породено от осъзнаването на образователните и културни ползи, произтичащи от международното сътрудничество. Участието в проекта ще повиши образователните възможности на нашите ученици. Проектът ще им помогне да се почувстват пълноправни граждани на Европа и ще повиши лингвистичната им  и компютърна  компетентност.

Учителите ще имат възможност да сравнят методите си на работа, да споделят опита си с колегите от държавите партньори. Познанието за културата, традициите и ежедневието на партньорите и опитът, придобит по време на сътрудничеството, ще изградят у участниците чувство на толерантност и отвореност към други култури и ще елиминират предразсъдъците.  Сътрудничеството ще бъде отличен начин за социално, професионално и личностно развитие.

Цел на проекта е и активирането на обществото и местните власти като доведе до икономическо оживление в региона.

Проектът се фокусира върху доброволческата работа, от една страна, и повишаване на мотивацията за учене на учениците със социални проблеми, от друга страна.

Преките бенефициенти  по проекта са разделени в две групи. От една страна, дейностите ще бъдат насочени към ученици в риск. От друга страна, дейностите по проекта ще включват ученици, които постигат добри резултати в училище. Учениците от втората група ще формират т.нар. доброволчески групи, които да помагат на учениците в риск. Всеки от изложените на риск ученици ще бъде прикрепен към доброволец. Двойките ще работят като екип в повечето дейности по проекта. Учениците доброволци ще помагат на своите партньори не само в образователните дейности, но и в лично отношение. Заедно с учителите, участващи в проекта, те ще наблюдават резултатите, постигнати от техните партньори в училище.

Като  резултат от дейностите по проекта очакваме да се повиши мотивацията на учениците за учене, постигане на по-добри резултати в учебния процес, намаляване на броя на отпадащите от училище ученици, повишаване на желанието на учениците да помагат на своите връстници, които са изправени пред различни социални проблеми и трудности в обучението, което на свой ред ги обезкуражава да завършат образованието си.