Архив

Периодични покупки на горива: бензин А-95Н и евродизел за МПС, за нуждите на общинска администрация гр.Берковица и организациите на общинска бюджетна издръжка в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Периодични покупки на горива: бензин А-95Н и евродизел за МПС, за нуждите на общинска администрация гр.Берковица и организациите на общинска бюджетна издръжка в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

1. Решение

2. Обчвление

 

Цена на документацията за участие – 6.80 лева с ДДС. Лицата могат да закупят документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването – Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 16.00 часа, всеки работен ден.

 

Изискване към кандидатите:

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в техническите спецификации и настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата.

Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата.

Участниците могат да участвуват в процедурата лично, чрез техните представители по закон или по възлагане, или  чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник.

2. От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи:

2.1. Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите указания и не изпълни указанията на комисията по чл.68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП;

2.2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация и не е изпълнил указанията на Възложителя за отстраняване на недостатъците.

2.3. Когато участникът не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и на обявените от възложителя изисквания на чл. 47, ал. 2 и ал.5 от ЗОП.

2.4.  Когато са налице условията по чл. 70, ал. 1-3 от ЗОП.

2.5.  Когато участникът е подизпълнител или в съдружие с друг участник, но представя самостоятелна оферта.

2.6. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

3. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно,  за изпълнението на договора; че се определя лице/лица, което/които представляват обединението и имат право да го задължават, да получават указания за и от името на всеки член на обединението; че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

3.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът, видът и процента на участие на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на работи/задачи на подзипълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнителите като за свои действия и/или бездействия.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

 

  1. 4.                     При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на декларираните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗОП.

Участника не е длъжен да представя документи за установяване на обстоятелства, които подлежат на вписване в Търговския регистър(чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър).

 

4.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът-чуждестранно лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.6, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават посочените документи или когато те не включват всички случаи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

4.2. При противоречие на записите в отделните документи от документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

4.2.1 Решение за откриване на процедурата;

4.2.2. Обявление за обществената поръчка;

4.2.3.Указания за подготовка на офертата;

4.2.4.Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;

4.2.5.Образците за участие в процедурата;

4.2.6.Проект на договор за изпълнение на поръчката;