Питания, отговори и отчети

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОТГОВОР на поставени въпроси – Кмет: Димитранка Каменова – публикувано на 23 април 2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приета с реш. 1504/прот. 73 от 28.07.23г.

ДОКЛАД ЗА  ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА през изминалата 2022 година, план-програма за 2023 година и мерки за подобряването на дейността – приет с реш. 1320/прот. 64 от 27.01.2023г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА през изминалата 2021 година, план-програма за 2022 година и мерки за подобряването ù – приет с реш. 926/прот. 45 от 28.01.22г.

ОТГОВОР на поставени въпросиКмет: Димитранка Каменова 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА МАНДАТ 2020-2023 г.” за 2022 г. – приет с реш. 1321/прот. 64 от 27.01.23 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА МАНДАТ 2020-2023г.” за 2021 г. – приет с реш. 981/прот. 47 от 25.03.2022 г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2022г. до 31.12.2022 г. – приет с реш. 1323/прот.
64 от 27.01.2023г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2022 г.– приета с реш. 1394/прот.62 от 24.03.2023г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. на “Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица – приет с реш. 1402/прот. 69 от 26.04.23г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021г. на „Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица – приет с реш.1020/прот. 50 от 27.05.22г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020г. на “Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица – приет с реш. 641/прот. 32 от 28.05.21г

ОТЧЕТ ЗА 2022 г. на “ВиК-Берковица” ЕООД – приет с реш. 1401/прот. 69 от 26.04.23г.

ПИСМЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВиК – Берковица“ ЕООД за ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 31.12.2021г. – приет с реш. 1023/прот. 50 от 27.05.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРКОВИЦА ЕООД гр. БЕРКОВИЦА за 2022 г. – приет с реш. 1432/прот. 70 от 26.05.23г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРКОВИЦА ЕООД гр. БЕРКОВИЦА за 2021 г. – приет с реш. 1021/прот. 50 от 27.05.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 2020г. – приет с реш. 642/прот. 32 от 28.05.2021г.

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.22 ГОДИНА – приет с реш. 1433/прот. 70 от 26.05.23 г.

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ – БЕРКОВИЦА” ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА – приет с реш. 1022/прот.50 от 27.05.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2022 г. – приет с реш. 1360/прот. 68 от 24.03.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2021г. – приет с реш. 982/прот. 47 от 25.03.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2020г. – приет с реш. 588/прот. 31 от 23.04.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА с ОЛБ – гр. БЕРКОВИЦА за 2020 годинаприет с реш. 684 от прот. 33 от 25.06.2021 г.

ОТЧЕТ на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2021 г. – приет с реш. 956/прот.46 от 25.02.22г.

ОТЧЕТ на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020 г. – приет с реш. 591/прот. 31 от 23.04.21г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – БЕРКОВИЦА за 2022 година – приет с реш. 1363/прот. 68 от 24.03.2023 г.

OTЧÈT ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – Берковица за 2021 годинаприет с реш. 983/прот. 47 от 25.03.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – Берковица за 2020 годинаприет с реш. 590/прот. 31 от 23.04.21г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – БЕРКОВИЦА” ЕООД през 2022 г.приет с реш. 1361/прот. 68 от 24.03.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ – БЕРКОВИЦА” ЕООД през 2021 годинаприет с реш. 925/прот. 45 от 28.01.2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА (2021 – 2027 г.) ПРЕЗ 2021 г. – приет с реш. 1285/прот. 62 от 22.12.22г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2021 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Берковица, включително на мерките за предотвратяване , намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана – приет с реш. 1264/прот. 60 от 25.11.22 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГРАД БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА – приет с реш. 1156/прот. 57 от 27.09.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА 2020 година – приет с реш. 790 от прот. 37 на 24.09.21г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – „РАКОВИЦА“, гр. Берковица за 2021г. – приет с реш. 1157/прот. 57 от 27.09.2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – “РАКОВИЦА”, гр. Берковица за  2020 г. – приет с реш. 791 от прот. 37 на 24.09.21г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА – приет с реш. 1155/прот. 57 от 27.09.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЦПЛР – ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 година – приет с реш. 788 от прот. 37 на 24.09.21г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ гр. БЕРКОВИЦА ЗА 2022 година – приет с реш. 1505/прот. 73 от 28.07.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ гр. БЕРКОВИЦА
ЗА 2021 година – приет с реш. 1100/прот. 53 от 29.07.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП гр. Берковица през 2020 г. – приет с реш. 789/прот. 37 от 24.09.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА ЗА 2022 г. ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА – приет с реш. 1507/прот. 73 от 28.07.23г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА ЗА 2021 г. ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА – приет с реш. 1102/прот. 53 от 29.07.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА за 2022 година – приет с реш. 1506/прот. 73 от 28.07.23г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ град БЕРКОВИЦА за 2021 година – приет с реш. 1101/прот. 53 от 29.07.22г.

Наложени финансови корекции – ноември 2019 – юни 2022 г.

Справка за изплатени суми от община Берковица на юристи по съдебни дела и други подобни за периода 11.11.2019 г. до 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОД от м. януари 2023 година до 30 юни 2023 г. – приет с реш. 1526/прот. 7 от 28.07.2023г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ 01 юли 2022 година
до 31 декември 2022 годинаприет с реш. 1335/прот. 64 от 27.01.2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ МЕСЕЦ 01 ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА ДО 30 ЮНИ 2022 ГОДИНА приет с реш. 1129/прот. 53 от 29.07.22г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА В ПЕРИОДА ОТ 01 ЮЛИ 2021 ГОДИНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНАприет с реш. 975/прот.46 от 25.02.2022г.

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменоваотговор

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменоваотговор

-Съветник: Калин Статков – питане
Кмет: Димитранка Каменоваотговор

-Съветник: Красимир Статков – питане
Кмет: Димитранка Кменова – отговор

– Съветник: Емануела Петкова – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветници –питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Емануела Петкова – питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Емануела Петкова- питане
Кмет: Димитранка Каменова – отговор

-Съветник: Генчо Триков – питане

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Образователните институции на територията на община Берковица са подготвени за стартиране на новата учебна 2023/2024 година.На 15 септември за първи

ВИЖТЕ ОЩЕ »
химически тоалетни
Актуални Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица уведомява всички жители и гости на града, че за всички дни през празничната програма (4 – 9 септември)

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (569) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (14) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »
мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.