Актуални Новини

„ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“, ГРАД БЕРКОВИЦА“

1oprr111ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Кметът на община Берковица инж. Милчо Доцов подписа Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0061-CO1 и №РД-02-37-43/01.09.2016 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.  за финансиране на проект BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съгласно Решение №РД-02-36-712/05.07.2016 г. на г-жа Деница Николова, Заместник-Министър и Ръководител на УО на ОПРР проектното предложение на Община Берковица с регистрационен номер BG16RFOP001-2.001-0061, подадено по електронен път чрез системата ИСУН 2020 е одобрено за финансиране, като отговаря на критериите за оценка на административно съотвествие и допустимост и техническа и финансова оценка, съгласно Насоките за кандидатстване.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 453 086,30 лв., от които 385 123,36 лв. се финансират от ЕФРР, а
67 962,94 лв. са национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Основна цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите. Целта ще се постигне чрез изпълнението на следните задачи: • Да се въведат група от енергийни мерки, изведени от Доклада по ЕЕ, за постигане на спестовен ефект до 67,5 % от базовата (еталонна) годишна консумация на електрическа и топлоенергия; • Да се постигне намаления на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 40.30 тона/CO2 на годишна база; • Да се приложат високоефективни енергоспестяващи мерки за сградата за постигане на специфичен годишен разход от 91300 КWh/у и постигане на клас B. • Да се повиши качеството на живот за потребителите в обекта (средногодишно 125 деца) и служителите – 22 души; • Да се приложи и мярка с инсталиране на ВЕИ – слънчева система за битова гореща вода. • Да се въведат вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план.

Качеството на обучение и грижата за здравето на подрастващите в град Берковица, е ключов приоритет и отговорност на местната администрация. В този смисъл е необходимо предоставянето на адекватни санитарно-битови условия и материално-техническа база, които да отговарят на съвременните нужди за възпитание на децата от предучилищна възраст. Директни ползватели от прилагането на енергийните и технически мерки ще бъдат 125 деца и 22 служители. Чрез приложения ефект ще се поддържа качествен педагогически процес, поддържане и укрепване здравето на децата, развитие на техните способности и ценностната им ориентация. Косвени ползватели са 250 родители на децата в 6те групи от детската градина и местната общност от два централни квартала на града с население от близо 2000 души. След обновяването на сградния фонд ще се ползват и бъдещи родители на децата, посещаващи детската градина.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

BG16RFOP001-2.001-0061-CO1 „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.