Актуални Новини

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКАТА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ 1872“, ГР. БЕРКОВИЦА“

1
7087111                          ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Кметът на община Берковица инж. Милчо Доцов подписа Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0087-С01 и РД-02-37-76/14.09.2016 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.  за финансиране на проект BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съгласно Решение №РД-02-36-748/07.07.2016 г. на г-жа Деница Николова, Заместник-Министър и Ръководител на УО на ОПРР проектното предложение на Община Берковица с регистрационен номер BG16RFOP001-2.001-0087, подадено по електронен път чрез системата ИСУН 2020 е одобрено за финансиране, като отговаря на критериите за оценка на административно съотвествие и допустимост и техническа и финансова оценка, съгласно Насоките за кандидатстване.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 1 468 065,26 лв., от които 1 247 855,47 лв. се финансират от ЕФРР, а
220 209,79 лв. са национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда на културната инфраструктура Народно Читалище „Иван Вазов 1872″, гр. Берковица чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Читалището е най-голямата културна институция в Берковица, която подготвя и реализира културната политика и дейност в града и в цялата общината. То обединява любители и професионалисти от всички видове изкуства. Читалищните състави участват във всички празници и събития в общината. Проекта предвижда внедряването на следните ЕСМ: B1: Топлинно изолиране на 1363 м2 външни стени B2: Подмяна на 212 м2 външна дограма с двоен PVC стъклопакет В3: Топлинно изолиране на 1385 м2 студен покрив С1: Подмяна горивна база и монтаж на 2 бр. котли на пелети и реконстронструкция на отоплителна инсталация C2: Монтаж на соларна система за БГВ Е1: Подмяна и реконструкция на осветителна инсталация.

Проекта има за цел да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна културна инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на публичната културна инфраструктура в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система. Настоящият проект е насочен към изпълнението на инвестиционен приоритет 4с: „Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор”.

С оглед на нуждата от осигуряване на по-добра среда за развитие на културния живот в община Брековица и съседните общини, настоящето проектно предложение адресира проблема с енергийната неефективност на материалната база за развитие на културни дейности. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението и по този начин ще допринесат за намаляване на темпа на миграция към по – големите градове.

Предлаганите мерки ще допринесат за запазване на традиционните функции на град Берковица като опорен център, свързан с предлагане на обществени услуги не само за своето население, но също и за населението на околните периферни райони. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в читалищната сграда, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. В тази връзка основна цел на проекта е подобряването на качеството на живот в периферните райони по отношение на намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната. Подобряването на енергийната ефективност в град Берковица би спомогнало за развитие на неговия вътрешен потенциал и би създало възможности за по – качествени услуги в културната сфера.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0087-C01 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“,
гр. Берковица ” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.