Актуални Новини

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ №4″

7087
1111

                                                                                       ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Кметът на община Берковица инж. Милчо Доцов подписа Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № от ИСУН –  BG16RFOP001-2.001-0073-С01 и РД-02-37-75/14.09.2016 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за финансиране на проект BG16RFOP001-2.001-0073 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4″, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съгласно Решение № РД-02-36-785/14.07.2016 г. на г-жа Деница Николова, Заместник-Министър и Ръководител на УО на ОПРР проектното предложение на Община Берковица с регистрационен номер BG16RFOP001-2.001-0073, подадено по електронен път чрез системата ИСУН 2020 е одобрено за финансиране, като отговаря на критериите за оценка на административно съотвествие и допустимост и техническа и финансова оценка, съгласно Насоките за кандидатстване.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 1 001 165,36 лв., от които 850 990,56 лв. се финансират от ЕФРР, а
150 174,80 лв. са национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Община Берковижа ще изпълни проекта с партньор: Висш съдебен съвет, съгласно подписано споразумение за партньорство между страните.

Основна цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и гражданите на Община Берковица. Целта ще се постигне чрез изпълнението на следните задачи: • Да се въведат група от енергийни мерки, изведени от Доклада по ЕЕ, за постигане на спестовен ефект до 63,6% от базовата (еталонна) годишна консумация на електрическа и топлоенергия; • Да се постигне намаления на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 75.73 тона/CO2 на годишна база; • Да се приложат високоефективни енергоспестяващи мерки за сградата за постигане на специфичен годишен разход от 169,47 МWh/у и постигане на клас B. • Да се въведат на вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградата за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план.

При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира с 82 %, понижаване на годишното потребление на първична енергия със 742 300 кWh/у и сградата ще попада в клас „B“ от скалата на енергопотреблението. Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 75,76 тона/год. Прилагането на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на обитаване за служителите на администрациите на Общината и Съдебната система и видимо ще намали експлоатационните й разходи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4″, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0073-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4″по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.