Актуални Новини

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА”

1
oprr111ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица подписа Административен договор за  предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0184-CO1 и №РД-02-37-247/08.11.2016г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.  за финансиране на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съгласно Решение №РД-02-36-1336/02.11.2016 г. на г-жа Деница Николова, Заместник-Министър и Ръководител на УО на ОПРР проектното предложение на Община Берковица с регистрационен номер BG16RFOP001-2.001-0184, подадено по електронен път чрез системата ИСУН 2020 е одобрено за финансиране, като отговаря на критериите за оценка на административно съотвествие и допустимост и техническа и финансова оценка, съгласно Насоките за кандидатстване.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 3 161 962,98 лв., от които 2 687 668,53 лв. се финансират от ЕФРР, а
474 294,45 лв. са национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Проекта има за цел чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система. Проектът е насочен към изпълнението на инвестиционен приоритет 4с:„Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор”. Чрез внедряване на мерките за енергийна ефективност в десетте сгради ще се допринесат за: достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор; намаляване на разходите за енергия на жилищните сгради; по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на жилищните сградите и запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Преки бенефициенти от изпълнението на проектното предложение са общо 120 домакинства. Сградите са избрани след проведена разяснителна информационна кампания. Пряка полза за живущите от повишаването на енергийната ефективност на сградите е намаляването на разходите им за енергия, удължаване на живота на жилищата им и подобряване на условията за живот. Санирани ще бъдат сгради на следните сдружения на собствениците: СС „Еделвайс“-Здравченица бл. 5,13“; СС „гр. Берковица, ул. „Добруджа“ 7, ет. 1 и ет. 2“; СС „Берковска малина – гр. Берковица, ул. „Александровска“ 41“; СС „Берковица, бул. „Мрамов“ 2, бл. Бор 1“; СС „Изгрев 14 – гр. Берковица“; СС „Александровска 27-Ален мак 35, гр. Берковица“; СС „Мрамор бл. 5 – гр. Берковица“; СС „Шабовица 34 – Берковица“; СС „Незабравка – ул. „Здравченица“ 4, гр. Берковица“ и СС „Димитрови и сие, ул. Николаевска 31, гр. Берковица“.

Този документ е създаден в рамките на проект Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

BG16RFOP001-2.001-0184-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.