Актуални Новини

„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУ ПОЛИЦИЯ БЕРКОВИЦА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕРКОВИЦА, ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“ № 13”

17087

111
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Кметът на община Беркошица инж. Милчо Доцов подписа Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, № от ИСУН – BG16RFOP001-2.001-0040-CO1 и №РД-02-37-74/14.09.2016г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.  за финансиране на проект BG16RFOP001-2.001-0040 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съгласно Решение №РД-02-36-842/26.07.2016 г. на г-жа Деница Николова, Заместник-Министър и Ръководител на УО на ОПРР проектното предложение на Община Берковица с регистрационен номер BG16RFOP001-2.001-0040, подадено по електронен път чрез системата ИСУН 2020 е одобрено за финансиране, като отговаря на критериите за оценка на административно съотвествие и допустимост и техническа и финансова оценка, съгласно Насоките за кандидатстване.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 239 646,06 лв., от които 203 699,15 лв. се финансират от ЕФРР, а
35 946,91 лв. са национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Община Берковижа ще изпълни проекта с партньор: Областна дирекция на МВР Монтана, съгласно подписано споразумение за партньорство между страните.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация – сграда на РУ Полиция – Берковица чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за поддръжката на материалната база и разходи за енергопотребление и отопление на сградата, като от друга страна ще подобри комфорта и енергийната характеристика на сградата. Предвижда се внедряването на следните ЕСМ и постигане на енергиен клас В на сградата: • Мярка B1 – подмяна на неподменената дограма; • Мярка B2 – изолация на покрив; • Мярка B3 – изолация на външни стени; • Мярка C1 – мерки по осветление.

Проекта има за цел да допринесе за осигуряването на модерна и ефективна публична инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на обществените сгради на държавната администрация в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система. Настоящият проект е насочен към изпълнението на инвестиционен приоритет 4с: „Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор”.

С оглед на нуждата от осигуряване на по-добра жизнена среда в община Берковица, настоящият проект адресира проблема с енергийната неефективност на материалната база на административните сгради на държавната администрация. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги и сигурност на населението и по този начин ще допринесат за намаляване на темпа на миграция към по- големите градове. Предлаганите мерки ще допринесат за запазване на традиционните функции на град Берковица като опорен център, свързан с предлагане на обществени услуги и сигурност не само за своето население, но също и за населението на околните периферни райони. В тази връзка основна цел на проекта е подобряването на качеството на живот в периферните райони по отношение на намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната. Подобряването на енергийната ефективност в град Берковица би спомогнало за развитие на неговия вътрешен потенциал и би създало възможности за по-качествени услуги за населението, а също така и за превръщането в привлекателно място за живеене.

Този документ е създаден в рамките на проект Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-2.001-0040-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.