Актуални Новини

ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Поради изменения в Закона за туризма съгласно чл. 116 лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават в съответната община информация за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

 

Справката-декларация с приложение извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период е необходимо да се подава в Община Берковица сканирана в PDF формат само по електронен път на e-mail: ob@berkovitsa.com. След обработка подателят получава на своя e-mail входящия номер, под който е заведена.

Препоръчително е да се подава справката-декларация до 10 число на месеца /следващ месеца през който са осъществени нощувките /, за да бъде обработена в срок  и предоставена на Отдел “Местни данъци и такси”, където на база броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация,  се дължи туристически данък при условията и реда на Закона за местните данъци и такси.

Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месец, през който са осъществени нощувките. Върху невнесените в срок данъчни задължения се начислява лихва.

Справка декларация по чл. 116 от Закона за туризма за броя реализирани нощувки в местата за настаняване.