Актуални Новини

ПОДНОВЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Във връзка с § 5. ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013 г., посл. изм., бр. 40/2014 г.), Община Берковица напомня на всички лица, стопанисващи местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, категоризирани през 2008 и 2009 г., че подлежат на подновяване на категорията на обекта през настоящата 2016 година. Подновяване на категорията се извършва на основание на чл. 129, гл. 130 от Закона за туризма. Таксата, която се заплаща е съгласно тарифата по чл. 69, ал.3 от Закона за туризма. В случай, че не бъдат предприети действията за подновяване на категорията на обекта в указания срок, същата ще бъде прекратена.