Актуални Новини

“ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

17087111ОБЩИНА  БЕРКОВИЦА

Кметът на община Берковица инж. Милчо Доцов подписа Административен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, № от ИСУН BG16RFOP001-8.003-0008-C01 и РД-02-37-162/30.09.2016 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за финансиране на бюджетна линия с регистрационен номер BG16RFOP001-8.003-0008 проект “Подобряване на административния капацитет в Община Берковица”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съгласно Решение № РД-02-36-1006/29.08.2016 г. на г-жа Деница Николова, Заместник-Министър и Ръководител на УО на ОПРР проектното предложение на Община Берковица с регистрационен номер BG16RFOP001-8.003-0008, подадено по електронен път чрез системата ИСУН 2020 е одобрено за финансиране, като отговаря на критериите за оценка на административно съотвествие и допустимост и техническа и финансова оценка, съгласно Насоките за кандидатстване.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 33 995,07 лв., от които 28 895,82 лв. се финансират от ЕФРР, а
5 099,25 лв. са национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Целта на настоящото проектно предложение е повишаване на административния капацитет на Община Берковица. Служителите, участващи в подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. ще участват в програми за обмен на опит и добри практики – обучения, семинари, работни групи, обмяна на опит в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария. Една от основните цели е да се повиши административния капацитет на служители на Община Берковица и да се подобри качеството в процеса на оценка, документиране, управление на проекти по процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони”, чрез запознаване с основните понятия в областта на енергийната ефективност, мерките и методите за ефикасното използване на енергията. Темите ще бъдат насочени към обмен на опит и добри практики, семинари, обмяна на опит, представяне на сгради с висока енергийна ефективност и/или представяне на най-добри практики и примери за ново строителство и ремонт и/или представяне на иновативни фасадни материали и техния принос за постигане на висок клас на енергийна ефективност на сградата и други, и ще бъдат пряко свързани с „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. 

Този документ е създаден в рамките на проект Подобряване на административния капацитет в Община Берковица, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

BG16RFOP001-8.003-0008-C01 “Подобряване на административния капацитет в Община Берковица”по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.