Актуални Новини

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

На 10.01.2017 г. между Община Берковица и Министерство на образованието и науката е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по спечелен проект „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, по процедура BG05M20P001-3.002  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на община Берковица, е 283 356,66 лв.

Основните дейности по проекта са насочени към: допълнително обучение по български език за ученици, за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход в училища извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в приемащите училища, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Друга група дейности включва насърчаване участието на родителите в образователния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, работа с родители от ромски семейства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия и др.

Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до качествено образование на учениците, произхождащи от етнически малцинства и изграждането им като пълноценни граждани на община Берковица.