Актуални Новини, Новини

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

untitledНа 17.09.2014 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Берковица бе подписан договор по оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“ Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12. Проектът е с наименование: Ново начало- разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица“. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и е на стойност 179 044,56 лева.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.