Актуални Новини, Новини

ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗРАБОТКА НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 14.09.2021 г. между ДФЗ, Местна инициативна група Берковица и Годеч и НЧ „Иван Вазов – 1872“ – гр.Берковица беше подписан договор по ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.463-0001-C01 „ИЗРАБОТКА НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”.

Проектът е финансиран по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,  финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проектното предложение има за цел изработката и доставката на традиционни за берковския край народни носии, с които да се възпроизведат типичните за този регион обичаи – Бабинден, Пеперуда, Трифон зарезан и др. Народните носии ще бъдат изработени от качествени материали с устойчивост на пране,  на атмосферните влияния и човешкия фактор. Върху тях ще бъдат бродирани типични за берковския край шевици.

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА – 11 854 лв.

РАЗМЕР НА БФП – 11 854 лв.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 30.06.2023 г.