Актуални Новини

ПОДПИСАН Е ДОГОВОРЪТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122На 6 април 2015 г. Община Берковица сключи договор с фирма „МАПЕКС“ АД  гр. София за „: „Изработване на общ устройствен план на Община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана”.

ОУПО се разработват с голям хоризонт на планиране – 20 години. В съвременните условия на членство на Р България в ЕС, хоризонтът на планиране по необходимост следва да се обвързва със 7-годишните програмни периоди на ЕС, при които става и преформулирането на основните цели и приоритети на развитието на съюза. Определянето на времевия хоризонт на действие на плана зависи от два основни фактора: инерционния (бавен) темп на развитие на териториалните системи, от една страна и от друга времевата динамика на икономическите процеси, които минават периоди на растеж, стагнация и криза. Предвид тези съображения, рационалния времеви хоризонт на действие на плана се приема до 2030 г, т.е. приблизително два програмни периода.